Doporučené zásielky s pečiatkou CHARGÉ

od | 25.06.2018 | Rakousko

Chargé – Nota Bene – Recommandirt

Predpisy pre označovanie doporučených listov boli stanovené v Rakúsko – Uhorsku (RU) už v deväťdesiatych rokoch 18. storočia (Votoček [1]). Podľa týchto dobových predpisov mal byť každý doporučený list označený číslom zhodným s číslom podacieho lístka a aj vhodným a dobre viditeľným označením svojej dôležitosti. Preto sa doporučené listy označovali poznámkou NB (z latinčiny Nota Bene – dobre poznamenaj), a to obyčajne červenou alebo hnedou hrudkou, neskôr tmavým atramentom. V priebehu doby sa táto skratka zmenila na písaný znak, tvorený radom zvislých alebo šikmých čiarok, preškrtnutých jednou alebo niekoľkými vodorovnými čiarami (obr.1).

Obr.1 Písomný znak NB používaný pre označenie doporučenej zásielky prevažne v predznámkovom období – 3-riadková rekomandačná pečiatka Recomandirt/LEMBERG/5 IUL:1837

Označovanie doporučených listov sa podstatne zmenilo na začiatku 19. storočia, keď najskôr pražský a po ňom aj ďalšie väčšie poštové úrady začali používať rekomandačné pečiatky. K ich všeobecnému zavedeniu prišlo 1.mája 1839. Tieto postupne nahradili písomný znak NB, s ktorým sa však stretávame ešte začiatkom používania poštových známok, teda aj po roku 1850.

Na obr.1a je ukážka prepisu sólo známky 6 Kr písomným znakom NB. Známka zrejme slúžila ako poplatok za službu doporučene a ručný prepis označoval dôvod jej použitia. Takýto spôsob je výnimočný a neuvádza ho vo svojom špecializovanom katalógu ani Ferchenbauer.

Obr.1a Známka 6 Kr typu Ib s prepisom NB

Pečiatky boli tvorené rôznymi variantmi alebo skratkami zodpovedajúceho nemeckého textu RECOMMANDIRT. Podľa medzinárodne užívanej praxe zaradil E. Votoček v svojej monografii rekomandačné pečiatky medzi pomocné pečiatky.

Do skupiny rekomandačných pečiatok patria aj pečiatky s francúzskym nápisom Chargé, ktorý zodpovedal používanému nemeckému výrazu Recomandirt. Tieto pečiatky boli prevzaté z dôb napoleonských vojen na začiatku 19. storočia iba niekoľkými českými úradmi a slúžili prevažne pre pečiatkovanie doporučených listov idúcich do krajín západnej Európy, prípadne do zámoria. Sú známe v čiernej a červenej farbe. Pečiatky boli používané iba v období platnosti I. emisie RU.

Chargé – znak NB  (vnútroštátne použitie)

V známkovom období sa rekomandačná pečiatka Chargé používala v Čechách iba na poštovom úrade ASCH (Votoček 3052.). Na obr.2 je ukážka takto opečiatkovaného doporučeného listu podaného 25.12.1853 (prvý vianočný sviatok ?) a doručeného do Viedne 28.12.1853.

Obr.2 Rekomandačná pečiatka Chargé v prevedení sL (jednoriadkový  písaný text, Müller 3725., [3])

Pre zabezpečenie zaobchádzania s listom ako s doporučeným bolo označenie listu doplnené ručne písaným znakom NB (podstatne zriedkavejšie použitie vo vnútroštátnom styku). Znak NB bol pre zamestnancov pôšt dobre známy už z predznámkového obdobia, aj keď v popisovanom období sa znak NB používal už iba výnimočne (napr. pri strate alebo poškodení rekomandačnej pečiatky na podacej pošte). Pečiatka z obr.2 bola používaná prevažne v predznámkovom období a ojedinele v období platnosti I. emisie RU. Vzácnosť jej poštového použitia je rovnako ohodnotená 1200 bodmi podľa Votočka alebo 1508 bodmi podľa Müllera (čo zodpovedá 150×8=1200 bodov). Kombinácia pečiatky Chargé a znaku NB na doporučenom liste je podstatne vzácnejšia.

Obr.2a Zadná strana listu z obr.2

Doporučený list bol prepravený cez Prahu do Viedne za 3 dni. Známky za službu doporučene sa lepili podľa predpisov na zadnú stranu obálky a obyčajne boli pri otváraní listu prerezané alebo pretrhnuté. List z obr.2 a 2a tomu poškodeniu známky 6 Kr unikol.

RECOM – Charge (pošta do zahraničia)

Krátko po zavedení poštových známok boli v zmysle medzinárodných dohôd označované listy zasielané do Francúzska, Švajčiarska a Talianska (prípadne cez tieto krajiny ďalej) zvláštnymi pečiatkami s písmenami P.D. (skratka z francúzskeho výrazu port á destination), ktoré oznamovali, že bolo uhradené odosielateľom celé poštovné až do miesta určenia.

Pomocné pečiatky mali najskôr farbu červenú, neskôr čiernu. Na obr.3 je doporučený list do Paríža s dvoma pečiatkami CHARGE v červenej farbe (Ferchenbauer [3]). Prvá v tvare písaného písma (dole uprostred obálky) bola použitá vo Viedni pri pečatení zásielky na zadnej strane listu francúzskymi pečaťami s textom DÉPART ET ARRIVÉR – DIRECTION GENERALE DES POSTES.

Druhou pečiatkou CHARGE tiež v červenej farbe (hore naľavo od stredu obálky) boli označované doporučené zásielky pri prechode cez francúzske hranice v období platnosti I. a VI. vydania výplatných známok RU. Tento fakt dokladuje použitie pečiatky CHARGÉ na francúzskej vnútroštátnej pošte (obr.4).

Obr.3 List do Paríža z roku 1858 s červenou pečiatkou CHARGÉ [3]

Červená dvojokruhová pečiatka AUTRICHE 7/MAI/58 potvrdzuje prechod cez rakúsku hranicu (text v pečiatke francúzske Autriche, čiže Rakúsko). Poštovné platné od 1.1.1858 vo výške 14 kr za každých začatých 10 g hmotnosti dalo základ krásnej trojfarebnej celistvosti 2 +3 + 9 = 14 Kr, čiže základný poplatok za list o hmotnosti do 10 gramov. Rekomandačný príplatok 12 Kr bol uhradený dvoma známkami 6 Kr na zadnej strane zásielky. Známky boli čiastočne prekryté červenými pečaťami s francúzskym textom.

Použité písmo a veľkosť pečiatky na viacerých celistvostiach dokladuje tvrdenie o centrálnej výrobe a distribúcii rekomandačných pečiatok vo Francúzsku, ako aj použitie pečiatok v tomto období výhradne v červenej farbe (obr.4).

Obr.4 Ukážka použitie pečiatky CHARGÉ na francúzskej pošte

Obdobným spôsobom bola poštou spracovaná aj celistvosť z obr.5. Tentoraz už modrá dvojokruhová pečiatka AUTRICHE  21/APRIL/59 potvrdzuje prechod listu cez rakúsku hranicu, kde bol opatrený červenou pečiatkou CHARGÉ. Poštovné do Francúzska sa od novembra 1858 zvýšilo na 13 + 12 = 25 Kr za každých 10 g hmotnosti zásielky. Doporučený príplatok stúpol na 21 Kr. Pomocná pečiatka P.D. je ešte stále v červenej farbe.

Obr.5 Pečiatka CHARGÉ v červenej farbe na doporučenom liste do Paríža – rok 1859, modrá tranzitná pečiatka, zvyšná frankatúra bola použitá ako zálepky na zadnej strane – zvyšky troch pečiatok po strhnutých známkach – zrejme 10 + 3 + 3 Kr (5 Kr bolo naviac uhradené na prednej strane) 

Na obr.6 je predná strana doporučeného listu do Paríža s päťnásobnou frankatúrou známky 10 Kr zo 6. emisie. V tomto období už zrejme nebola povinnosť označovať doporučené zásielky v červenej farbe a francúzsky poštový úradník si zjednodušil prácu keď použil modrú farbu pre tranzitnú pečiatku AUTR. 2/DEC/69 ako aj pečiatku CHARGÉ. Základné poštovné 50 Kr bolo za list o hmotnosti 12 g (2 x 25 Kr). Pomocná pečiatka P.D. je už v čiernej farbe.

Obr.6 Pečiatka CHARGÉ v modrej farbe na doporučenom liste do Paríža – rok 1869

Na obr.7 je zobrazená predná strana zrejme unikátnej doporučenej ťažšej dofrankovanej celinovej obálky 5 Kr poslaný z Viedne 20.8.1875 do Paríža. Celinová obálka 5 kr bola dofrankovaná známkami zo 6. emisie výplatných známok RU. Modrá tranzitná pečiatka je nového tvaru AUTR. (skratka z AUTRICHE) 22/AOUT/75 STRASBOURG.

Obr.7 Ťažší doporučený list z Viedne do Paríža 

Presne uhradené poštovné predstavuje základný poplatok 100 kr za list s hmotnosťou 34 gramov (poplatok 25 kr za každých začatých 10 gramov, uhradené dvojicou známok 50 kr) a rekomandačný príplatok vo výške 21 kr uhradenom celinovou známkou 5 kr a 10 kr známkou na prednej strane celistvosti. Zvyšná časť doporučeného príplatku bola uhradená na zadnej časti celistvosti dvoma známkami 3 kr (obr.6a).

Obr.7a Zadná strana celistvosti z obr.6, odstránené pečate

Rekomandačná pečiatka RECOM je typu RfO ([3] – obdĺžnikový rám so zaoblenými rohmi) s ručne vpísaným podacím číslom 9. Z nášho pohľadu je dôležitá ďalšia rekomandačná pečiatka s textom Chargé, ktorá je svojím tvarom veľmi podobná s už popísanou pečiatkou z pošty ASCH. Podstatný rozdiel je v tom, že podľa dostupnej literatúry sa doporučené listy opatrovali touto pečiatkou až pri prechode na francúzske územie a pečiatka je teda francúzskeho pôvodu. Popisovaná viacnásobne frankovaná farebná celistvosť s viacnásobným použitím známok hodnoty 50 kr na úhradu poštovného je hodnotená Ferchenbauerom ako LP!.

RECOMMANDIRT – Charge – Chargee (pošta do zahraničia)

Na obr.8 je zobrazený doporučený list odoslaný z Viedne do Paríža dňa 3.3.1873. Presne uhradené poštovné zodpovedá základnému poplatku vo výške 50 kr za ťažší list do 20 gramov (2×25 kr) a rekomandačnému príplatku 21 kr, ktorý je čiastočne uhradený na prednej strane listu známkou 15 kr. Zvyšná časť príplatku bola uhradená na zadnej časti celistvosti dvoma známkami 3 kr. Známky boli použité na krížne prelepenie chlopní obálky miesto dvoch pečatí. Známky boli znehodnotené dennou pečiatkou Viedne v modrej farbe.

Obr.8 Doporučený list z roku 1873 zaslaný do Paríža s pečiatkami RECOMMANDIRT a Chargé

V tomto období sa už veľmi nedodržiavalo umiestnenie známok na úhradu rekomandačného poplatku na zadnej strane listu. Bezdôvodné rozdelenie úhrady doporučeného príplatku na obe strany listu vytvorilo výnimočnú dvojfarebnú frankatúru 15 + 50 kr. Ak by sa nejednalo o doporučený list, tak uvedená celistvosť by bola hodnotená ako LP ([3]).  

Okrem čiernej pečiatky Charge je na liste vyznačená aj požadovaná doporučená poštová služba ručným zápisom Chargée. Fialová rakúska jednookruhová pečiatka s textom RECOMMANDIRT je už iba povestnou čerešničkou na filatelistickej torte. Jednookruhová modrá pečiatka označuje prechod na francúzske územie 4.3.1873. Príchodzia pečiatka Paríža na zadnej strane celistvosti je s dátumom 6.3.1873. Preprava listu bola za neuveriteľné 3 dní.

Obr.8a Zadná strana celistvosti z obr.7, odstránené pečate

CHARGÉ – R-nálepka (pošta do zahraničia)

S pečiatkou CHARGÉ sa môžeme stretnúť výnimočne aj na celistvostiach zo začiatkov fungovania československej pošty. Rekomandačné pečiatky boli v roku 1885 nahradené rekomandačnými nálepkami a tak rekomandačné pečiatky po tomto roku majú prevažne charakter núdzových alebo súkromných pečiatok.

Do tejto skupiny patrí aj letecký list z obr.9. Základný poplatok za list do zahraničia o váhe do 20 gramov a doporučený príplatok do zahraničia boli uhradené 2-páskou 125h z emisie TGM 1920 so spojenými typmi. Letecký príplatok za leteckú dopravu do Londýna bol uhradený leteckou známkou v hodnote 28Kč z I. pretlačovej emisie našich leteckých známok. Letecká preprava do Londýna bola zabezpečovaná letom cez Paríž, ale ďalej nie je v literatúre dostatočne popísaná.

Obr.9 Doporučený letecký list z roku 1920 do Londýna s pečiatkou CHARGÉ

Fialová pečiatka CHARGÉ je súkromného pôvodu. Je čiastočne prekrytá chybne použitou leteckou smerovkou pre leteckú trasu LETECKÁ POŠTA PRAHA – PAŘÍŽ / POSTE ARÉRIENNE PRAHA – PARIS (správne mala byť použitá smerovka PRAHA – LONDÝN). Toto tvrdenie je však iba čiastočne pravdivé. List bol s veľkou pravdepodobnosťou letecky prepravený dňa 2. novembra 1920 letom na trase Praha – Štrasburg – Paríž, čiže základný smer leteckej prepravy bol správny. Následný deň mala byť zabezpečená letecká preprava zásielok z Paríža do Londýna. Na zadnej strane tohto listu je neúplná londýnska príchodzia pečiatka s dátumom v tvare 5 NO 20. Zásielka bola podaná na poštovom úrade PRAHA 1 v dopoludňajších hodinách a tak sa dal reálne stihnúť plánovaný odlet v 12.30. Dvojjazyčné označenie na leteckej smerovke (druhé označenie je vo francúzštine) dokazuje  rastúci vplyv Svetovej poštovej únie (UPU, založená bola už 9.októbra 1874) sídliacej vo švajčiarskom Berne. Podobne sa používalo francúzske označenie neznámeho adresáta INCONNU na pečiatkach a neskôr  aj na nálepkách na nedoručiteľných listoch.

Zásielku rovnakého charakteru ale s už použitou správnou smerovkou PRAHA – LONDÝN nájdeme zobrazenú už iba v katalógu Petra Horky ([4], list zo zbierky L. Pytlíčka). Naviac bola zásielka v Londýne označená spôsobom zaužívaným pre doporučené zásielky zo zahraničia, teda preškrtnutím prednej strany celistvosti modrou ceruzkou v tvare kríža. Môžeme teda konštatovať až trojnásobné označenie poštovej zásielky ako doporučenej.

S podobným spôsobom označovania doporučených zásielok do Francúzska sa stretáme aj v iných nástupníckych štátoch po RU. Na obr.10 je doporučený letecký list z Budapešti do Štrasburgu zo dňa 4.9.1924 (LÉGI POSTA 924 SEP. – 4.É7 BUDAPEST 72). V ľavom hornom rohu obálky je rukopisná poznámka Chargé.

Obr.10 Doporučený letecký list z Maďarska do Francúzska z roku 1924

Príchodzia pečiatka STRASBOURG 5.9.24 BASE AÉRO je na zadnej strane obálky(obr.10a). Celkové poštovné 30.000 Korona je z inflačného obdobia v Maďarskej republiky. V ČSR pre porovnanie bolo poštovné  v tomto období iba 5,50 Kč.

Obr.10a Zadná strana obálky z obr.9 s frankatúrou 25.000 Korona

 

Bratislava / Brno 2016, doplnené 6/2018                                                            

Radomil Květon, Jan Klim

Literatúra :

[1] Votoček E.: Monografie československých známek, Díl XIII. a XIV., Československá poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918, Praha 1975 a 1978, vydal POFIS v Praze ve spolupráci s Federací Československých filatelistů a Nakladatelstvím dopravy a spojů

[2] Müller E.: HANDBUCH der Entwertungen von Österreich und Lombardei – Venetien auf  dem Freimarken – Ausgaben 1850, 1858-59, 1860-61, 1863 und 1863-64, Wien 1961

[3] Ferchenbauer U.: ÖSTERREICH 1850-1918, Handbuch und Spezialkatalog, BAND I.-IV., Selbstverlag, Wien 2008

[4] Horka P.: Československá letecká pošta 1918-1939, katalog, Filatelie Trojan, Praha 1997, ISBN 80-901044-0-7

 

 

 

 

Share This