Modré Merkury včera, dnes a zajtra 4

od | 20.08.2019 | Rakousko

Pokračovanie článku Modré Merkury včera, dnes a zajtra , Modré Merkury včera, dnes a zajtra 2 a Modré Merkury včera, dnes a zajtra 3

3.3 Pečiatky prevedením nezodpovedajúce svojej dobe

Na novinových známkach sa vyskytujú tiež pečiatky, ktoré svojím typovým prevedením nezodpovedajú dobe, v ktorej boli používané. Potreba ďalšej pečiatky na PÚ vznikla ako dopad nariadenia ministerstva o poverení samostatného pracovníka pošty na spracovanie novinových zásielok. Malé pošty toto nariadenie zrejme nedodržiavali. Tejto problematike sa podrobne venuje Votoček v [P6]. Niektoré z takýchto pečiatok boli vyrobené zrejme iba pre pečiatkovanie novinových známok, v iných prípadoch bola použité pečiatky staré, z prevádzky listovej pošty už vyradené, často ešte z doby predznámkovej. Preto tiež nemala táto pečiatka obyčajne dátum a obmedzila sa iba na miestny názov. Je zaujímavé, že sa tieto mimoriadne pečiatky objavujú najčastejšie na 5. vydaní novinových známok z rokov 1867 až 1900.

Nájdeme ich však aj pomerne často aj na modrých Merkuroch z I. emisie novinových známok. Údaje z Votočka sú pre túto emisiu spracované do tab.3.4, ktorá je rozšírená aj o ďalšie spôsoby znehodnotenia novinových známok I. vydania okrem miestnych pečiatok. Tieto sú doplnené aj o špecifikáciu tvaru podľa Müllera. Na rozdiel od pečiatok novinových expedícií sa dá očakávať počet novoobjavených takýchto pečiatok podstatne vyšší.

Tab.3.4 Ďalšie spôsoby znehodnotenia novinových známok I. vydania

Votoček p.č.Poštatvar Vohodnota VoTvar Mü
2810.ASCH, BRÜX, BUCHLOWITZ, IGLAU, KOLLIN, LIBAN, MÜNCHENGRATZ,
NIEMES, OLMÜTZ, PROSNITZ, SCHLAN,TEPLITZ, WEIPERT
A.1100RL
2816.Jägerdorf, Melnik, Neuhaus, TeschenA.840sL
2817.CHRUDIMC.1100RfB
2823.HOF/FRANCO C.153900RoO
2826.Zlomkové dátum - Vysoké Mýto (Hohenmauth)b180(f)
2827.Známka preškrtnutá perom, hrudkou a pod, č/m/čv (?)x15/15/20x

Prevedením sú pečiatky z [P6] uvedené pre tieto prípady na obr.3.22. Dajú sa predpokladať aj iné tvary pečiatok vzhľadom podobných pečiatkam z predznámkového obdobia a obdobia platnosti I. emisie výplatných známok.

Obr.3.22 Tvary pečiatok nezodpovedajúcich svojej dobe

Jednotlivé skupiny netypického znehodnocovania Merkurov si priblížime na nasledujúcich ukážkach. V každom prípade bude potrebné určiť, či sa jedná o špeciálnu pečiatku vyrobenú pre znehodnocovanie novinových známok, alebo sa jedná o pečiatku, ktorá vznikla úpravou už nepoužívanej pečiatky z predznámkového obdobia. Pečiatky budeme popisovať vždy zľava doprava s uvedením katalógových údajov v poradí tvar a hodnota pečiatky.

Na obr.3.23 postupne vidíme pečiatky z českého korunného územia (Böhmen):

  1. pečiatka BENATEK (Benátky nad Jizerou); Mü: RL-(R), I(40); Vo:1-(f), I(60); pečiatka bola používaná ako zložená zo samostatného domicilu a dátumu (-(R)), preto na znehodnocovanie novinových známok stačil otlačok časti s domicilom
  2. pečiatka GABLONZ (Jablonec nad Nisou); Mü: IL-(R) z roku 1837, P(25), IL I(1254) ; Vo:3-(f) I(600)
  3. pečiatka (Chrudim); Mü: nepozná; Vo: A.1 z roku 1839 upravená v 1841, P(60), dĺžka x výška = 24×3,5 mm (ďalej aj skrátene DxV)

Obr.3.23 Pečiatky – Böhmen 

Na obr.3.24 je pečiatka HAYDA (Bor u České Lípy) Mü: sL I(1004); Vo: A.8 I(480). Z pečiatky z roku 1834 bolo odstránené koncom predznámkového obdobia už archaické v. (von) a bodka za názvom obce. Pečiatky v prevedení písaným písmom sú medzi zberateľmi obľúbené, čomu zodpovedá aj ich vysoké bodové ohodnotenie.  

Obr.3.24 Upravená pečiatka a jej pôvodný tvar z roku 1834

Skupinu pečiatok špeciálne vytvorených pre úradníkov určených na prácu s novinovými zásielkami zastupuje pečiatka TETSCHEN (Děčín nad Labem) na obr.3.25. Müller a ani Votoček túto pečiatku neevidujú. 

Obr.3.25 Pečiatka v prevedení sL (možno sB)

Poštový úrad TACHAU (Tachov) bol vytvorený až 20.10.1850. Od roku 1833 tu fungovala zberňa listov pre PÚ PLAN (Planá u Mariánských Lázní, *1.7.1689). Ťažko dnes zistiť, či aj táto zberňa nemala vlastnú jednoduchú pečiatku, ktorá bola neskôr využitá pre pečiatkovanie známok na doručených novinových zásielkach (obr.3.26). S určitosťou však vieme povedať, že predmetný PÚ v tomto období používal jednokruhovú pečiatku (E.1) a výhradne čiernu pečiatkovaciu farbu. Jedná sa teda o falzifikát pečiatky z ľahko dostupného fontu znakov v červenej farbe na novinovej páske s neopečiatkovanou známkou modrého Merkura bežného typu IIIb so širším ľavým okrajom (4 mm, u typu II. a III. typov bývajú okraje kratšie ako u I.).  Falšovateľ tak dosiahol opačný výsledok ako chcel, namiesto modrého Merkura znehodnoteného červenou pečiatkou (Ferchenbauer 2008 –  2.500 Eur pre samostatnú známku) vytvoril iba študijný materiál pre znalcov starého Rakúska so zlomkovou cenou pôvodnej celistvosti (tá mala pôvodne hodnotu max. 100 Eur). Novinová páska bola vytvorená rozstrihaním nepredaných novín na pásy a zlepením ich koncov. Nalepený adresný štítok je s vytlačený v švabachu.

Obr.3.26 Falzum pečiatky TACHAU v červenej farbe

Na obr.3.27 je adresný štítok k novinám K. Néplap (ľudové noviny) adresovaných do obce CSOMBÁRD, ktorá však nemala vlastný PÚ. Noviny boli preto doručené na najbližší PÚ ÖREGLAK (Mü: RL I(854); Gu: A 0.2 I(800)).

Obr.3.27 Jednoriadková pečiatka z územia Uhorska (© burda-auction.com)

Na obr.3.28 je ukážka dvoch takmer celých pečiatok z rakúskeho územia. Müller eviduje v sledovanom období v oboch prípadoch iba pečiatky GERAS a GLEISDORF v prevedení RL-R, teda s dátumom uvedeným v 2. riadku pečiatky. Pri PÚ GERAS ide o novú pečiatku, nakoľko pečiatka v prevedení RL-R z roku 1841 sa naďalej používala neupravená aj začiatkom známkového obdobia. Zaujímavé je postupné zmenšovanie výšky písmen v nápise. Opačný prípad je u PÚ GLEISDRF, kde existovala 1-riadková pečiatka od roku 1819 a mohla byť použitá pre spracovanie novinových zásielok.  

Obr.3.28 Jednoriadkové pečiatky z rakúskeho územia

Zemepisnú exkurziu po území rakúskej monarchie uzavrieme v Galícii. Na obr.3.29 sú pečiatky PÚ BRODY. Müller  uvádza iba pečiatky tvaru RL-ry (1832) a IL-I (1842). Naše pečiatky sú však tvaru iL a rL a nemohli byť vyrobené ich úpravou. Podľa typu Merkurov bola pečiatka v tvare rL používaná skôr (známka typu IIc) ako pečiatka v prevedení iL (známka typu IIIb).

Obr.3.29 Pečiatky Brody na známkach typu IIIb a IIc

Ďalšiu kategóriu tvoria pečiatky určené na iné použitie ako bolo pečiatkovanie známok na listových zásielkach. Sem patria aj pečiatky z obr.3.30. FRANKO-pečiatky stratili svoj význam zavedením výplatných známok na úhradu poštovného (FRANCO Mü: RL I(856)). Atypické a zatiaľ nezdokumentované je použitie pečiatky K.K/POSTDIRECTI(ON)/IN/PEST(H) (poštové riaditeľstvo v Pešti, Ry: RR!). Toto konkrétne použitie síce Müller neuvádza, ale eviduje pečiatku poštového riaditeľstva doplnenú o text FÜR/DEN/REGIERUNGSDISTRICT (Mü: RzO I(1758)).

Obr.3.30 Doplnková pečiatka bez lokalizácie a úradná pečiatka

Na území L-V bola u niektorých veľkých PÚ používaná okrem príchodzej pečiatky aj doplnková pečiatka s číslom distribúcie (Mü: RDo I(106)). Ferchenbauer hodnotí použitie na modrom Merkure na novinách ako RR!

Obr.3.31 Pečiatky DISTRIBUZIONE tvaru RDo

Samostatnú kategóriu tvoria pečiatky v tvare iba dátumu. V predznámkovom období obsahovali pečiatky spočiatku iba domicil PÚ, neskôr keď museli obsahovať aj údaj o dni spracovania zásielky mohli PÚ zvoliť dva postupy. Prvý pozostával v doplnení otlačku pôvodnej pečiatky o otlačok dátumovej pečiatky, druhý finančne náročnejší bol obstaranie novej pečiatky s integrovaným dátumom v nej. Na obr.3.32 je sólo známka znehodnotená iba dátumovkou a novinový štítok s adresou doručovacieho PÚ Hohenmauth (Vysoké Mýto, identifikačná celistvosť, Mü: nepozná).

Obr.3.32 Použitie dátumovky v tvare -f

Na obr.3.33 sú ukážky použitia dátumoviek v prevedení -I (pravá a ľavá, Mü: neuvádza) a -R (stredná, Mü: I(706)).

Obr.3.33 Znehodnotenie Merkurov dátumovkami -I a -R

Poslednú skupinu tvoria novinové známky znehodnotené ručne perom alebo hrudkou. Zbieranie ako aj hodnotenie takýchto známok je problematické vzhľadom na existenciu veľkého množstva Merkurov síce poštovne použitých ale neznehodnotených žiadnym spôsobom, a teda s ľahko falšovateľným znehodnotením perom. Hodnota takýchto známok (*) je iba 25% z ceny známok s originálnym lepom *. Aj keď tento spôsob znehodnotenia nebol veľmi častý, tak cena takýchto exemplárov musí byť prirodzene nižšia ako u známok (*).

Obr.3.34 Rôzne spôsoby znehodnotenia perom

Na obr.3.34 sú ukážky odlišného spôsobu znehodnotenia perom od jednoduchého priameho preškrtnutia, cez 2-násobné rovnobežne, do kríža a až po rôzne zvlnené. Môžeme pozorovať aj rôzne stupne oxidácie použitého čierneho atramentu.

Jedinou asi schodnou cestou je vychádzať zo spôsobu znehodnocovania novinových známok na jednotlivých PÚ.

Obr.3.35 Identifikačné celistvosti k znehodnoteniu perom

K tomu však potrebujeme väčší počet identifikačných celistvostí s adresou doručovacieho PÚ (novinové pásky, adresné lístky) ako sú na obr.3.35.

Bratislava 8/2019

Radomil Květon, kveton@etirs.sk

 

Poznámka Xaverian: jednotlivé diely budú mať na seba link, ako aj na prvý príspevok k MM od p. doc. Květona. Články budú ďalej aktualizované a pokiaľ sa dá, bude k nim umožnená diskúzia.

Súbory článkov k MM predstavujú TOP informácií, a som rád, že ich môžem ponúknuť exkluzívne na tomto webe.

rakouskeznamky.cz/modry-merkur-typologie/

0 komentářů

Trackbacky/pingbacky

  1. Rakouské známky < Modré Merkury včera, dnes a zajtra 7 - […] a zajtra , Modré Merkury včera, dnes a zajtra 2  Modré Merkury včera, dnes a zajtra 3 , Modre…

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Share This