Modré Merkury včera, dnes a zajtra 5

od | 25.12.2019 | Rakousko

Pokračovanie článku Modré Merkury včera, dnes a zajtra , Modré Merkury včera, dnes a zajtra 2  Modré Merkury včera, dnes a zajtra 3 a Modre Merkury včera, dnes a zajtra 4

3.4 Miestne pečiatky na Merkuroch

Ako bolo už uvedené, môžu sa vyskytovať na novinových známkach tak pečiatky podacích poštových úradov (zvlášť keď boli noviny posielané miestnemu odberateľovi), ako aj pečiatky poštových úradov v mieste adresáta. Tieto miestne pečiatky slúžili hlavne pre pečiatkovanie bežnej listovej pošty a sú uvádzané v katalógoch základných pečiatok.

Pre hodnotenie miestnych pečiatok na novinových známkach sa nedajú priamo použiť údaje, ktoré sú uvedené v katalógu základných pečiatok. Jednotlivé vydania výplatných známok sa len z časti kryjú s jednotlivými emisiami a dobou platnosti novinových známok. Tento časový nesúlad však našťastie neplatí pri súčasne platných prvých emisiách výplatných a novinových známok.

Medzera v hodnotení pečiatok na novinových známkach sa dá podľa Votočka [P6] preklenúť zavedením prevodovej tabuľky, ktorá umožňuje hodnotiť pomocou katalógu základných pečiatok prakticky takmer všetky miestne pečiatky, ktoré sa vyskytujú na novinových známkach. Ním navrhovaná prevodná tabuľka bola nová a jej použitie v praxi nebolo doposiaľ vyhodnotené:

 1. pre pečiatky s hodnotou uvedenou v katalógu základných pečiatok I. emisii výplatných známok do 100 bodov má pečiatka na novinovej známke rovnaké bodové ohodnotenie (príklad v [P6] pečiatka PISEK s hodnotou Vo:30, Mu:10 bodov),
 2. pre pečiatky s hodnotou uvedenou v katalógu základných pečiatok I. emisii výplatných známok nad 100 bodov má pečiatka na novinovej známke o 25% vyššie bodové ohodnotenie (príklad v [P6] nemá pečiatka Počátky + Potsehatek má byť Vo:2000, Mu: 5030 bodov a nie ako Votoček chybne uvádza Vo:4000 bodov pre sólo použitie nemej pečiatky).

Vyššie bodové hodnotenie miestnych pečiatok spočíva nielen vo frekvencii ich výskytu ale aj v ich atypickom grafickom alebo farebnom prevedení. V ďalšom sa budeme venovať iba tým zaujímavejším. Prepočet medzi hodnotením Votočka a Müllera nie je jednoduchý. Pre nás je dôležitá hranica 100 bodov podľa Votočka, ktorej porovnaním zodpovedá 80 bodov podľa Müllera.

Ferchenbauer v [Z5] z roku 2008 sa obmedzil iba na niekoľko prípadov hodnotenia pečiatok:

 1. znehodnotenie pečiatkou prvého dňa existujúceho iba u modrého Merkura, ktoré sú veľmi vzácne,
 2. farebné znehodnotenia novinových známok, známe sú tiež iba pri modrom Merkure,
 3. vzhľadom k tomu, že neexistovali žiadne predpisy o tom, ako a s akými pečiatkami museli byť Merkury znehodnotené, stretáme sa práve s novinovými pečiatkami zabraňujúcimi opakovanému použitiu – mnoho vzácnych pečiatok; katalóg [P2] od Müllera poskytuje ich hodnotenie; vo väčšine prípadov sú pečiatky rovnako vzácne ako u výplatných známok; nemé pečiatky sú veľmi vzácne (väčšinou z PÚ PRESSBURG),
 4. predznámkové pečiatky uvedené v [P1], ktoré nie sú známe na výplatných známkach v [P2] si zaslúžia zvláštnu pozornosť; sú veľmi vzácne a majú hodnotu okolo 1.000 Eur.

Takéto členenie vzácnych prípadov znehodnocovania novinových známok, ktoré svojou hodnotou presahujú niekoľkonásobne ohodnotenie vlastných známok, sa ukazuje ako veľmi vhodné a v ďalších častiach našej štúdie ho rozvinieme. 

3.4.1 Skoré použitie novinových známok a posudzovanie celistvostí

Osobne by som očakával, že pri spracovaní I. emisie novinových známok sa bude postupovať aspoň trochu podobne podrobne ako u výplatných známok, ktoré boli vydané 1.6.1850, teda iba 7 mesiacov pred vydaním Merkurov (1.1.1851). Neboli to iba I. novinové známky v rakúskej monarchii ale aj na celom svete. Prekážkou hlbšiemu spracovaniu bol aj podstatne nižší filatelistický záujem o známky, ktoré boli dodávané výlučne novinovým expedíciám, tu boli dosť nešetrne oddeľované a mnohé zničené pri roztrhávaní novinových pások.

Znehodnotenia pečiatkou prvého dňa je známe iba u modrého Merkura, sú veľmi vzácne. Ferchenbauer ich v [Z5] zaradil do kapitoly  Zvláštne znehodnotenia a  hodnotí ho na výstrižku na najmenej 5.500 Eur. Použitie známok v prvý deň platnosti MM na celých novinách sa s veľkou pravdepodobnosťou nedochovalo.

Určite by si zaslúžilo určité ocenenie preukázateľné použitie Merkurov v prvý mesiac ich platnosti, teda v januári 1851, obdobne ako u výplatných známok z júna 1850. Takýchto dokladov poštovej prevádzky je minimálne množstvo a majú cenu záľuby (obr.3.36).

Obr.3.36 Vyznačené detaily pre určenie pravosti celistvosti typu novín

Pri skúmaní pravosti celistvosti typu novinovej zásielky skúmame nasledovné detaily (predpokladá sa pravosť samotnej novinovej známky):

 1. Dátum vydania novín – v záhlaví novín na 1. strane (21. Jänner 1851)
 2. Použitý typ známky musí časovo zodpovedať dňu vydania novín (I. typ MM)
 3. Domicil pečiatky (pokiaľ sa nejedná o pečiatku novinovej expedície) musí súhlasiť s doručovacou adresou na vylepenom adresnom štítku (Raabs, Nieder Österreich)
 4. Dátum na pečiatke by nemal byť nižší ako dátum vydania novín (22.1.)
 5. Pečiatka by mala byť preukázateľne používaná na dodacej pošte v dobe znehodnotenia novinovej známky (môže sa jednať aj o pečiatku z predznámkového obdobia, ktorá je niekedy presunutá aj na pečiatkovanie doručených listových pečiatok [A] – Ankunft Stempel). Podľa Müllera sa jedná o pečiatku typu RDs-f ešte z predznámkového obdobia s hodnotou 20 bodov v používaní až do V. emisie výplatných známok.
 6. Bolo by plusom, ak by bola známka previazaná s celistvosťou otlačkom pečiatky

Ďalším príkladom sú hlavičky denníka Wiener Geschäftsbericht z rokov 1853 a 1855, ktoré sa diametrálne navzájom odlišujú:

 • vydanie z 11. marca má hlavičku vysádzanú švabachom a antikvou; zvyšný text je písaným písmom, novinová známka (typ IIb) je nalepená cez hlavičku a je znehodnotená pečiatkou PESTH 12/3 (1851-1867)
 • vydanie z 12. decembra 1855 má hlavičku vysádzanú antikvou tak ako aj zvyšný text, minimum je doplnené písaným písmom, novinová známka (typ IIIb) je nalepená cez hlavičku, bol ňou prilepený adresný lístok a je znehodnotená pečiatkou ZEITUNGS EXPED: WIEN 12/12

Obr.3.37 Zrejme PÚ (EFFE)RDING – pečiatka s uvedením úplného roku (1)852

​K bodu 2. je potrebné doplniť obdobia výskytu jednotlivých typov modrých Merkurov (predpoklad úplného spotrebovania zásob skôr objednaných novinovými expedíciami):

typy Ia a Ib      od 1851 asi do 1853

typ IIb a IIc      od 1853 asi do 1855

typ IIIa od konca roka 1854 so konca roka 1858

typ IIIb od začiatku roka 1855 do konca roka 1858         

Napr. pečiatka na MM na obr.3.37 z roku 1852 plne súhlasí s použitým Merkurom typu Ib. Názov pošty bol chybne vyrytý s obráteným písmenom N. Katalógy toto prevedenie pečiatky (RS-fy) zatiaľ neuvádzajú. Uvádzajú iba pečiatku v prevedení RS-f, ale na danej pošte bola aj v predchádzajúcom období používaná pečiatka s uvedením roku (RL-fy).

Obr.3.38 Hlavičky viedenského obchodného vestníka

3.4.2 Farebné pečiatky na novinových známkach

Pod pojmom farebné pečiatky budeme ďalej rozumieť iné farby ako základné čierne pečiatky. Farebné znehodnotenia výplatných známok sú prevažne z prvých mesiacov ich platnosti v roku 1850, pokiaľ nebolo nariadením o používaní čiernej farby postupne dosiahnuté toho, že sa iné farby od konca roku 1850 prakticky prestali používať. Určite nebol dôvod k tomu, aby PÚ na znehodnocovanie novinových známok používal inú farbu akú používal pri bežnom znehodnocovaní výplatných známok.

Znehodnocovanie známok pečiatkovaním poštovou pečiatkou bolo úradne predpísané. Núdzovo sa znehodnocovanie prevádzalo aj ručným prepisom alebo preškrtnutím známky perom (väčšinou v prípadoch, keď nebolo prevedené znehodnotenie pečiatkou podacej pošty alebo nebolo dostatočné – málo zreteľný otlačok pečiatky). Táto možnosť bola úradným nariadením z 27. júla 1850 zrušená a od tohto dátumu mohlo byť znehodnocovanie prevádzané iba poštovou pečiatkou.

Ferchenbauer ich v [Z5] zaradil do kapitoly Zvláštne znehodnotenia aj  farebné znehodnotenia známky, ktoré je známe iba pri modrom Merkure. Sólo kusy známok s červenou pečiatkou majú hodnotu minimálne 2.500 Eur, s modrou pečiatkou asi 3.000 Eur (na novinovej páske potom 6.500 Eur). V [Z5] sú ukážky znehodnotenia:

 • MM (typ Ib) modrou pečiatkou pošty MIXNITZ na výstrižku z novinovej pásky (Mü [P2] typ RS-f s ohodnotením I(402))
 • MM (typ IIb) červenou predznámkovou pečiatkou pošty RIVA (Mü [P1] typ sL-(s) od roku 1848 používaná aj v červenej farbe)

Obr.3.39 Farebné znehodnotenia známok MM [Z5]

​Na obr.3.40 je vystrihnutá časť novín s ručne vypísaným adresným štítkom do obce Bransdorf (Brantnice), ktorá však nemala vlastnú poštu (PÚ tu bol zriadený až 21.3.1873) a bola v doručovacom obvode PÚ JÄGERNDORF (Krnov). Použitá pečiatka je typu sL v svetločervenej farbe. Müller pečiatku eviduje v [P1] ako predznámkovú z roku 1821. Votoček v [P6] uvádza použitie tejto pečiatky Iägerndorf (chybné písmeno I na začiatku miesto písmena J) aj v červenej farbe v predznámkovom období a to dokonca aj na novinových známkach I. vydania s hodnotou Vo:360 bodov (silne podhodnotené, vyvolávacia cena 8.500 Eur bola podstatne vyššia ako brutto cena v [Z5]). MM je typu Ib.

Obr.3.40 Červená pečiatka Jägerndorf z aukcie MERKURPHILA [E1]

Často sa musí filatelista uspokojiť iba s fragmentami farebnej pečiatky na MM a prácne rekonštruovať názov pošty. Na obr.3.41 je takýto prípad, keď pečiatka prevedenia sL-(I) ukazuje na použitie na PÚ FELDKIRCHEN. Použitie červenej pečiatky na MM typu IIIb je však minimálne podozrivé. Naviac na danej pošte je v [P2] zdokumentované používanie v tomto období modrej farby a nie červenej.

Obr.3.41 Fragmenty červenej pečiatky PÚ Feldkirchen [E1]

Na obr.3.42 je ukážka fragmentov červenej pečiatky Viedne typu RhK-fe (osemuholníkové orámovanie pečiatky, dátum lomený DD/MM, doplnené číslo expedície). Ohodnotenie použitia pečiatky na výplatných známkach I. emisie v čiernej farbe je I(502). Modrý Merkur je typu Ib.

Obr.3.42 Červená pečiatka WIEN z aukcie MERKURPHILA

Teraz je potrebné zdokumentovať používanie červenej farby pri pečiatkovaní novinových zásielok. Na obr.3.43 je veľký výstrižok z novín Dumpfwagen z 15. apríla 1865 s dvoma otlačkami pečiatky (1x na znehodnotenie novinového kolku 1 Kr z emisie 1859) viedenskou miestnou pečiatkou v prevedení GhK-fh. Samozrejme, že uvedená ukážka sa nedá priamo vztiahnuť na obdobie platnosti MM, ale nám dáva podnet na hľadanie podobných dokumentov, ale starších aspoň o 10 rokov.

Obr.3.43 Výstrižok z novín (Dum)pfwagen z roku 1865

Použitie modrej pečiatky na MM dokumentuje známka na obr.3.44. Takmer úplný otlačok pečiatky PÚ JAWOROW 27/10 (prevedenie RS-f) zodpovedá údajom použitia modrej farby podľa Müllera z [P2], kde je bodovo hodnotený na výplatnej známke I. vydania I(702).

Hoci známka bola poškodená (diera uprostred známky vyznačená červenou, akoby známka bola prepichnutá špendlíkom), tak na aukcii EBAY presiahla jej hodnota 1.000 USD. Okrem pekného otlačku modrej pečiatky na známke určite prispelo k veľkému záujmu o ňu aj typové prevedenie známky MM ako IIIa.

Obr.3.44 Modrá pečiatka JAWOROW z aukcie eBay

Bratislava 12/2019

Radomil Květon, kveton@etirs.sk

 

Poznámka Xaverian: jednotlivé diely budú mať na seba link, ako aj na prvý príspevok k MM od p. doc. Květona. Články budú ďalej aktualizované.

Súbory článkov k MM predstavujú TOP informácie a som rád, že ich môžem ponúknuť exkluzívne na tomto webe.

rakouskeznamky.cz/modry-merkur-typologie/

Share This