Zaujímavosti vydania známok FLUGPOST 1918

od | 31.03.2018 | Rakousko

1. Objavenie dvoch typov pretlače pri hodnote 2,50 K

Prvé vydanie leteckých známok platných na našom území môžeme datovať ku koncu R-U monarchie (vydanie 31.III.1918). Známky boli určené na uhradenie leteckých poplatkov za prepravu pošty najskôr iba na leteckej linke Wien – Krakau – Lemberg, neskôr aj na trati Wien – Budapest. K vydaniu pretlačových leteckých známok pristupovala rakúska poštová správa veľmi zodpovedne:

  1. Podkladové známky s obrazom veľkého znaku boli špeciálne vytlačené meďotlačou doskami z emisie 1916, ale v odlišných farbách s cieľom sťažiť možnosti falšovania známok. Takáto tlač sa vyznačuje minimom výrobných chýb. Napriek tomu sa podarilo nájsť tlačovú chybu v tvare farebnej škvrny obr.1) .
  2. Pretlač FLUGPOST bola realizovaná kníhtlačou v čiernej farbe 100 kusovou pretlačovou doskou v usporiadaní 10×10. Pretlačové dosky boli vyhotovené samostatne pre každú z 3 hodnôt známok. Text nápisu bol realizovaný stereotypiou.

Ako uvádza literatúra [4], tak tlač známok bola prevedená veľmi starostlivo, takže nie sú zaznamenané väčšie rozdiely v tlači známok. Iba u pretlače existujú rôzna menej podstatná poškodenia písmen. Chyby v pretlači sa však vyskytujú aj vo väčšom rozsahu a to hlavne na použitých známkach. Na obr.1 je sú znázornené  poškodenia číslic 5 a 0 pri pretlači známok.

Pretlače vyhotovené kníhtlačovou metódou majú vo všeobecnosti väčšiu náchylnosť k vzniku aj väčších poškodení textu pretlače. I. náklad hodnoty 2,50 K bol vo výške 85.900 kusov (II. náklad vo výške 108.506 kusov) čiže pretlačová doska bola použitá maximálne 900 krát (II. náklad 1.140 krát) pri započítaní maximálne 5% chybných pretlačí. Vzhľadom na iný rozmer podkladových známok (až 1 mm v každom smere) boli pretlačové dosky vyhotovené samostatne pre každý náklad známok. Výsledky môjho hľadania prináša tento článok. Na obr.1  sú vidieť výrobné chyby pri tlači známok ako aj pretlači.

Obr.1 Chybná tlač podkladovej známky a 2x poškodenia číslic v pretlači 2∙50

O to viac ma prekvapil nález dvoch typov pretlače FLUGPOST u hodnoty 2,50 K. Oba typy sa navzájom líšia veľkosťou desatinnej bodky v ľavej pretlačovej hodnote 2∙50 (obr.2 a 3).

Obr.2 I. typ pretlače – desatinná bodka rozmeru 0,6 mm x 0,8 mm

Obr.3 II. typ pretlače – desatinná bodka rozmeru 0,9 mm x 1,1 mm

Na priek tomu, že sa pravdepodobne zachovalo veľké množstvo nepoužitých známok tejto hodnoty, je výskyt väčších blokov, prípadne pások, tejto hodnoty minimálny. Usporiadanie typov pretlačí znázornených na obr.4 a 5 jednoznačne dokazuje výskyt minimálne 3 kusov pretlačí II. typu v pretlačovej doske. Tabuľka tab.1 udáva frekvenciu výskytu jednotlivých typov pretlače na skúmaných známkach ako aj celistvostiach.

Tab.1 Frekvencia výskytu jednotlivých typov pretlačí 2,50 K

2,50 K

známky ks

celistvosti ks

spolu ks

podiel %

I. typ

39

61

110

80,3

II. typ

15

12

27

19,7

 

Ako je vidieť z tabuľky, tak zhruba každá piata známka bola opatrená pretlačou II. typu, čiže v stokusovom archu známok je 80 známok s pretlačou I. typu a 20 známok s pretlačou II. typu.

Na šiestich skúmaných 4-blokoch sa v piatich prípadoch vyskytovali spojené typy pretlačí. II. typ pretlače sa vyskytuje na známkach prvého nákladu (obr.4 – úzky formát známok, šedý papier) ako aj na známkach druhého nákladu (obr.5 – široký formát, biely papier). V dvoch prípadoch boli zistené dokonca spojené typy II. + II.. Iba v jednom prípade boli v 4-bloku iba známky s I. typom pretlače.

II. I.
II. I.

 

Obr.4 4-blok známok z prvého nákladu so spojenými typmi pretlače, posun pretlače smerom dole

I. II.
II. I.

 

Obr.5 4-blok známok z druhého nákladu so spojenými typmi pretlače

Umiestnenie pretlače, písmena K v hodnotovom označení, malo zakryť hodnotu na podkladovej známke 3, ktorá sa menila na 2∙50. Menej bežné sú posuny pretlače o niekoľko milimetrov (obr.4), prípadne aj šikmé pretlače (obr.6).

II.

I.

I.

Obr.6 3-páska známok z druhého nákladu so spojenými typmi pretlače, šikmá pretlač

Tesne pred koncom výroby I. nákladu známok s hodnotou 2,50 K prišlo k poškodeniu perforačného zariadenia rozmeru 12 ½ (226xA) a časť nákladu musela byť perforovaná na zariadení s rozmerom 11½. Tak vznikli menej bežné známky so zmiešanou perforáciou RZ 12 ½ : 11 ½ (226xC) a v podstatne menšom počte vzácne známky s perforáciou  RZ 11 ½ (226xB). Vzácnosť jednotlivých zúbkovaní je daná vzájomným pomerom cien 1: 49: 5 (A:B:C, Ferchenbauer 2008 [3]).

Odlišné zmiešané zúbkovanie známok (226xC) bolo objavené veľmi skoro a to hlavne z dôvodu, že boli ním frankované prvé lety z Viedne dňa 31.III.18 (katalóg Müller 1927 [1]). Zúbkovanie 11 ½ (226xB) bolo katalogizované až podstatne neskôr (katalóg Weinert 1940 [2], pomer cien 1:28:2,2). Známky so zúbkovaním B boli dodané zrejme iba na poštu Lemberg, o čom svedčí väčšina celistvostí ako aj použitých známok. Uvedené fakty o hodnotení známok dokazujú, že v období pred II. svetovou vojnou sa odchýlkam v zúbkovaní známok venovala menšia pozornosť a oceňovali sa zhruba iba polovičnou hodnotou voči dnešným cenovým reláciám. Podobnú situáciu môžeme pozorovať aj pri odlišnom zúbkovaní známok III. emisie leteckých známok I. ČSR.

Na obr.7 je letecký list podaný 9.IV.18 vo Viedni a letecky prepravený 10.IV.18 na poštu Lemberg. Hoci je letecký list vysoko prefrankovaný (až o 6 korún), tak samotná frankatúra 4-blokom so spojenými typmi, výraznými doskovými chybami pretlače (poškodená 0 – obr.1) a zúbkovaním 12 ½ : 11 ½ je zrejme unikátna.

Obr.7 4-blok známok z prvého nákladu so spojenými typmi pretlače na leteckom liste

V článku popísaná typológia pretlačí platí v plnom rozsahu aj pre letecké známky s ďalšou pretlačou POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919. Známky boli vydané v náklade iba 850 kusov. Pri troch typoch pretlačí PČ 1919 a dvoch typoch pretlačí FLUGPOST môžeme teoreticky získať až 6 kombinácií pretlačí. Existenciu ST pretlače FLUGPOST dokladuje 4-blok známok na obr.8 z jesennej aukcie Majer 2013.

I. II.
I. I.

 

Obr.8 4-blok leteckých známok z emisie PČ 1919 – spojené typy pretlačí FLUGPOST

Prezentovaný článok dokazuje, že ešte aj dnes je vo filatelii čo objavovať a dáva ďalší impulz ku špecializovanému zbieraniu nielen známok Rakúska ale aj I. ČSR. Tí druhí to budú mať určite ťažšie.

Blíži sa rok 2018 a tým aj 100. výročie zahájenia pravidelnej civilnej leteckej dopravy na trati Wien-Krakau-Lemberg. Výrazný nárast množstva známok a celistvostí z emisie FLUGPOST 1918 ako aj leteckých známok PČ 1919 na našom trhu v posledných rokoch (údajne zo zbierok z USA) síce podstatne znížil ich trhovú hodnotu, ale tým pádom vytvoril priestor pre širšie zbieranie týchto nesporne zaujímavých dokladov z pionierskych začiatkov leteckej prepravy poštových zásielok.

Bratislava, január 2015                                                                     

doc. Ing. Radomil Květon, PhD.

Literatúra :

[1]     Müller E.: DIE POSTMARKEN VON ÖSTERREICH, Verlag DIE POSTMARKE, Wien 1927

[2]     Weinert W.:  ÖSTERREICH 1850-1918, Sonderheft der DONAUPOST, Pressburg 1940

[3]     Ferchenbauer U.: ÖSTERREICH 1867-1918, Handbuch und Spezialkatalog, BAND II, Selbstverlag, Wien 2008

[4]     Hirš P.: RAKOUSKO 1918, Monografie a specializovaný katalog, II. upravené vydání, Praha 2010

Share This