Modré Merkury včera, dnes a zajtra 3

od | 21.07.2019 | Rakousko

Pokračovanie článku Modré Merkury včera, dnes a zajtra a Modré Merkury včera, dnes a zajtra 2

3. Znehodnocovanie novinových známok

3.1 Zásady bodového hodnotenia pečiatok

Úvodom uvediem niekoľko základných poznámok ku katalogizácii a hodnoteniu pečiatok na novinových známkach. Všeobecne sa historicky zaviedlo pre tento špeciálny odbor filatelie bodové hodnotenie pečiatok ako nadčasové, ktoré umožňuje relatívne vzájomné porovnanie hodnoty rôznych pečiatok ale aj ocenenie pri stanovení hodnoty jedného bodu v konkrétnom čase. Ako príklad takéhoto ohodnotenia pečiatok uvádzam metodiku Hansa Kolbeho ( Spezialkatalog der 1. Markenausgabe von Österreich, 1952) kde sú ceny stanovené v 1. riadku v rakúskych šilingoch (stav december 1952) a v 2. riadku orientačne prepočítané na Eurá (FB 2008, brutto ceny, netto ceny sú minimálne 25% z brutto):

Pečiatky na 3, 6 a 9 Kreuzer známkach sú hodnotené podľa “Müller-Punkte” 1:

                                     € ʘ2                   € ʘ3                  výstr.                    Ξ*      

1 Müller bod              1.20                -.60                  1.20                 1.80     öS

                                    4.40                 2.20                 4.40                 6.60     € brutto

                                    1.10                 -.55                 1.10                 1.65     € netto

Pečiatky na 1 a 2 Kreuzer známkach vyžadujú príplatky (približne v hodnote známky).

1 Základ pre hodnotenie: Ing. E. Müller, Großes Handbuch der Abstempelungen von Alt-Österreich und Lombardei-Venetien

2 známky s úplnou pečiatkou

3 známky s čiastočne chýbajúcimi najvzdialenejšími časťami pečiatky, ale s úplným názvom obce  a dátumom (obzvlášť pri kruhových pečiatkach).

Odborná literatúra – od Müllera po Gudlina

Zložitá problematika používania poštových pečiatok dokazuje potrebu neustáleho štúdia. Predmetná odborná literatúra vznikala počas vyše 40–tich rokov (1960–2004, tab.3.1) a postupne odzrkadľuje nielen rozvoj tlačiarenských technológií pri jej vydávaní ale aj jej postupné doplňovanie výsledkami štúdia tejto problematiky. Literatúra o poštových pečiatkach používaných na území bývalého Rakúska do roku 1900 je orientačne spracovaná v tabuľke tab.3.1. Tu sú podané aj ďalšie informácie o spracovaní predmetných monografií.

Ozajstnými zberateľskými bibliami sú pre filatelistu Müllerove príručky s úplným dvojjazyčným nemeckým a anglickým textom. Zatiaľ čo koncom predznámkového obdobia je v publikácii [P1] evidovaných 1 778 rakúskych poštových úradov, tak koncom platnosti V. známkovej emisie [P2] ich bolo už 3 381. Dosť zložitá kategorizácia pečiatok sa na prvý pohľad zdá byť priam „profesorská“, ale dá sa na ňu zvyknúť, napr. popis pečiatky pražskej novinovej expedície RzO–fh dešifrujeme ako:

 

Obr.3.1Oválna pečiatka s dátumom a expedičným údajom [2]

 1. typ písma pre miestopisné označenie R (Roman) – antikva, všetky znaky veľké
 2. umiestnenie textu v pečiatke z – kopíruje jej zaoblený okraj
 3. tvar pečiatky O – oválna
 4. tvar dátumu v pečiatke f – deň/mesiac
 5. doplnenie dátumu h – hodinový údaj expedície

Monografie Votočka a Ryana vychádzajú približne po 20–tich rokoch a ich hlavným prínosom je hlbšie rozpracovanie regionálnej problematiky aj s ukážkami pečiatok. Nezanedbateľným prínosom pre rozšírenie zbierania poštových pečiatok je tlač monografií v českom, resp. maďarskom jazyku.

Po ďalšom štvrťstoročí vychádza Gudlinova monografia. Bola vydaná na kvalitnom papieri a je doplnená jednoduchým programom na CD pre vyhľadávanie poštových pečiatok. Program  pracuje aj na základe fragmentu textu z pečiatky pre ich vlastnú identifikáciu.

Tab.3.1 Porovnanie dostupnej literatúry o poštových pečiatkach starého Rakúska

AutorRok
vydania
Spracované
územie
Spracované
obdobie
Kategorizácia
pečiatok podľa
Hodnotenie pečiatok
Müller1960Rakúskopredznámkovétvaru a písmabodové, 2-úrovňové
Müller1961Rakúsko a LV1850-1867tvaru a písmabodové, 2-úrovňové
Votoček1975-78Čechy, Morava a Sliezsko predznámkové – 1918tvaru a typubodové, zhruba 1,5 x Mü
Ryan1980Hungary1850-1867zobrazenie pečiatkybodové, ? x Mü
Gudlin2004Hungarypredznámkové – 1900tvaru a typubodové, upresnený Ryan
Obert, Tekeľ,
Varga, Bartalský
1994Slovensko1752-1918tvaru a typubodové, 2-5 x Mü 1bod=2Sk

Vzácnosť jednotlivých pečiatok vyjadruje bodové hodnotenie. Zložitejšie je bodové hodnotenie Müllerom, kde je uvádzané základné hodnotenie na základe výskytu predmetnej pečiatky a indexu zaujímavosti pečiatky (zberateľský záujem, dolný index). Celková bodová hodnota pečiatky sa dá vypočítať ako ich súčin.

Bodové hodnotenie pečiatok v katalógu Votočka platí pre pečiatky použité:

 1. na celistvostiach alebo novinových páskach pred 1.januárom 1851 (P, ako predznámkové obdobie),
 2. na novinových známkach, celistvostiach alebo ich výstrižkoch s novinovými známkami I. až V. vydania z rokov 1851 – 1900, aby nedochádzalo k prípadným zámenám so známkami výplatnými, sú jednotlivé vydania novinových známok v Katalógu označené naviac písmenom N. V týchto prípadoch, keď bola pečiatka novinovej expedície použitá skutočne na výplatnej známke, je o tom na príslušnom mieste uvedený bodový záznam.

V našom konkrétnom prípade poštového použitia I. emisie novinových známok a ich znehodnotenia miestnymi pečiatkami môžeme pri určovaní hodnoty pečiatky na novinovej známke vychádzať z jej hodnoty použitia na výplatných známkach I. emisie výplatných známok (Votoček, [P6]):

 1. pokiaľ je hodnota miestnej pečiatky na výplatných známkach menšia alebo rovná 100 bodom, potom má rovnakú hodnotu aj na novinovej známke,
 2. pri hodnote pečiatky na výplatnej známke nad 100 bodov je hodnota pečiatky na novinovej známke zvýšená o 25% oproti hodnote pečiatky na výplatnej známke.

3.2 Zvláštne pečiatky novinových expedícií

Už v predznámkovom období boli u veľkých poštovných úradov zriadené oddelenia zaoberajúce sa špecializovane problematikou expedície periodík (poštové novinové výpravne). Na našom území to boli v období platnosti Merkurov podľa [P6] výpravne iba v Olomouci (18..,) a Prahe (1848). Symbol prázdnych zátvoriek () znamená, že nebolo zdokladované poštové použitie týchto špeciálnych pečiatok. Typickým znakom predznámkových pečiatok novinových výpravní je vynechanie dátumového údaja.

Obr.3.2 K.K.Z.E z Moravy a Čiech [P6]

Ako bolo už uvedené, tak tieto oddelenia mali svoje zvláštne pečiatky neštandardného tvaru a niesli text miestneho názvu a tiež nápis ZEITUNGS EXPEDITION (ďalej aj K.K.Z.E., skratka K.K. – Kaiserlich-Königlich), a to buď v tomto plnom znení alebo v jeho rôznych skratkách (obr.3.2). Tieto pečiatky sa v mnohých prípadoch používali aj po roku 1858 na ďalších vydaniach novinových známok.

K.K.Z.E. – Čechy a Morava

Problematika novinových expedícií z územia Čiech a Moravy je najlepšie a najúplnejšie spracovaná v monografii Votočka. Bodové hodnotenie pečiatok z obr.3.2 podľa Votočka:

Tab.3.2 Pečiatky novinových expedícií podľa Votočka (Čechy a Morava)

text na pečiatke                                                         typ         rok                 hodnotenie                 typ

                                                                                         Vo                         Vo                         Mü         Mü

K.K. POSTAMTS/ZEITUNGS/                                       C.112      18..         P( ) 1N(100)         (-)            RzO

EXPEDITION/OLLMÜTZ

K.K.O. POSTAMTS ZEIT. EXP./Prag                            G.151     1848       P(30) 1N(40)        (-)               –

PRAG O.P.A. ZTGS. EXP.                                              C.111     1851       1N(40)                   856              RzO-fh

S pečiatkami novinových expedícií sa stretávame aj pri dokladoch s novinovými kolkami, na ktorých znehodnocovanie sa tiež používali. Novinové známky mali vo všeobecnosti menší rozmer ako výplatné a tak nemohli mať na sebe celý otlačok pečiatky. Preto si pri zdokumentovaní jednotlivých pečiatok vypomôžeme aj s novinovými známkami neskorších vydaní, prípadne novinovými kolkami.

Na obr.3.3 je ukážka použitia predznámkovej pečiatky pražskej novinovej expedície na novinových známkach typu IIIb (použitie na inom type som ešte nevidel) a novinovom kolku I. emisie z obdobia  platnosti marec 1853 až október 1858. Z uvedeného sa dá predpokladať, že táto pečiatka sa používala zrejme popri pečiatke z obr.3.4 ako ďalšia zrejme pre veľký počet spracovávaných novinových zásielok. Hoci Müller túto pečiatku neeviduje, tak je pomerne častá a Votoček jej dáva rovnaké ohodnotenie ako nasledujúcej pečiatke už zo známkového obdobia.

Obr.3.3 Predznámková pečiatka pražskej novinovej expedície

Na obr.3.4 sú ukážky použitia pečiatky pražskej expedície v prevedení už aj s dátumovým a expedičným údajom (5 U. a 10 U.), ktorá bola nepretržite používaná až po 5. emisiu novinových známok (1867-1900). Skratka O.P.A. je odvodená od Oberpostamt. Zľava doprava sú to známky typov IIc, IIIa a IIIb. Túto pečiatku už Müller pozná  pripisuje jej prevedenie RzO–fh.

Obr.3.4 Pečiatka pražskej novinovej expedície z roku 1851

Používania tejto pečiatky už od roku 1851 dokladuje na obr.3.5 zriedkavé dvojnásobné znehodnotenie známky typu Ib (pečiatka pražskej expedície a denná riadková pečiatka BLANSKO 8. SEP) a to na novinách Pražský Prostonárodní List (príloha k číslu 31. 1851) zo soboty 6. septembra. Až do očí bijúci je rozdiel v hodnotení Votočka (40 b.) a Müllera (85×6 b.). Pravda je zrejme niekde uprostred, Votoček tieto pečiatky voči ostatným druhom hlboko podceňuje a Müller zas preceňuje.

Obr.3.5 Pečiatka na známke typu Ib – dvojnásobné znehodnotenie

Počínajúc rokom 1893, boli tieto pečiatky novinových expedícií najskôr v Prahe a potom postupne aj inde sťahovaná z obehu a nahradzované pečiatky mali už vtedy nové zavádzané poradové písmená, odpovedajúce príslušnému poštovému priečinku alebo oddeleniu, vtedy aj novinovému. Tak napr. v Prahe bola používaná pre novinovú poštu pečiatka s malým písmenom d.

K.K.Z.E. – Rakúsko a Uhorsko (bez Čiech a Moravy)

Pri zbieraní Merkurov som sa prevažne venoval problematike typológie modrých Merkurov a ich tlačovým chybám. Preto nasledujúce ukážky sú neúplné a musíme si pomôcť aj internetovými zdrojmi, ktoré nemusia byť vždy dostatočne kvalitné. Uvítam preto všetky doplňujúce informácie a obrázky zaslané na kveton@etirs.sk. Prvou takou lastovičkou je čitateľ pán Radim Stach, ktorý aj keď nemá skener, tak poslal aspoň fotografie vo veľkom rozlíšení exemplárov zo svojej zbierky.

V období platnosti I.-V. emisie novinových známok bolo podľa Müllera zdokumentovaných 13 pečiatok novinových expedícií (tab.3.3). Na Merkuroch eviduje výskyt iba v 7-mich prípadoch (zvýraznené žlto). Dôvod tohto rozšíreného záberu vyplynie nižšie z faktu, že ešte aj dnes nachádzame zatiaľ nezdokumentované použitie pečiatok novinových expedícií (zvýraznené zeleno farbou). Pokiaľ existujú pečiatky expedícií v tvare predznámkových pečiatok (bez uvedenie dátumu expedície), tak je reálny predpoklad možnej existencie tejto pečiatky aj na I. emisii novinových známok.

Tab.3.3 Pečiatky novinových expedícií podľa Müllera (Rakúsko a Uhorsko)

text na pečiatke                                                                                 typ          hodnotenie Mü

GRATZ/ZEITUNGS-EXPED                                                                   RzO-f        I(?), V (6010) [A]

K./ZEITUNGS/EXPED./IN/HERRMANNSTADT                                   RzO I        (15010), II (12510)

ZEIT.EXP./INNSBRUCK                                                                          RS-f          I (1254)

K. ZEITUNGS-/EXPEDITION /KRAKAU                                                RzO           I(?), III (10010) [A]

ZEITUNGS-EXPED:/LAIBACH                                                                RD-f          I (604), II (504), III (404)

POSTAMTS-ZEITUNGS-EXP./LEMBERG                                              RD-f          I (854)

PESTH/ZEITG. EXP.                                                                               RhK-f         I (856) à [A] IV (706)

K. P. A. ZEIT. EXP./PRESSBURG                                                          GS-f            III (1004)

SALZBURG/K. K. ZEITUNGS-EXPEDIT.                                               RGS-f         III (854)

K. ZEITUNGSEXPED./TRIEST                                                               GRS-fy        V 67 (1256)

K./CONTROLLSTEMPEL/FÜR/ZEITUNGEN                                        RSo            I (8515), II (7015), III (6015) (Wien), IV (8515), V (6015)

ZEITUNGS-EXPED./WIEN [2 T]                                                            RD-f           I (854) [2]

ZEITUNGS-EXPED./WIEN  [2 T]                                                          RS-f             I(?), II (704), III (604), IV (854), V (504)

Označenie cisársko-kráľovskej novinovej expedície K.K. je v niektorých prípadoch vypustené. Pečiatka expedície GRATZ je v Müllerovi uvádzaná až pri V. emisii a to ako príchodzia ([A]-Ankunft, teda vlastne vo funkcii účelovej pečiatky). Na obr.3.6 je jej použitie zo 7.2 na známke IIIb typu ako aj na novinovej známke z II. emisie. Pečiatka je iba čiastočne podobná oválnej pečiatke pražskej expedície z roku 1851 aj keď má takmer rovnaké typové označenie RzO-f.

Obr.3.6 Použitie pečiatky [P2] na modrom Merkure [E1], pečiatka na II. emisii

Pečiatka HERMANNSTADT má zrejme podobný tvar ako Olomouca RzO (obr.3.2 vľavo), teda oválna a bez dátumu, ale s textom domicilu doplneným o predložku IN (viď. tiež obr.3.16). Pečiatka INNSBRUCK je typu RS-f (typ písma R – antikva, tvar S – jednokruhová, dátum v tvare f (deň/mesiac, obr.3.7). Obidve sú zhruba 2x vzácnejšie ako nasledujúce.

Obr.3.7 Najrozšírenejšie prevedenie pečiatky RS-f [P2]

Pečiatka expedície KRAKAU patrí zatiaľ k nezdokumentovanému použitiu na Merkuroch. Na obr.3.8  sa vždy jedná o Merkury IIIb typu (rovnako aj ďalšie exempláre z [E1]). Pečiatka je podobná svojím usporiadaním textu pečiatke Olomouca. Hodnota novoobjavených použití pečiatok by mala byť aspoň na úrovni najvzácnejších výskytov pečiatok HERMANNSTADT alebo INNSBRUCK.

Obr.3.8 Pečiatka Krakau na známkach IIIb typu a na známke z II. emisie

Pečiatka LAIBACH patrí k bežnejším dvojkruhovým pečiatkam RD-f (obr.3.9, tvar pečiatky D – dvojkruhová). Podobná je pečiatke LEMBERG (obr.3.10a). Dve známky Merkur (typ Ib a IIb) sú doplnené novinovým kolkom (NK) z emisie 1858/59.

Obr.3.9 Použitie pečiatky na modrých Merkuroch [E1]a na NK

Existencia pečiatky expedície LEMBERG (Ľvov) je logická, nakoľko Ľvov bol okrem Krakova ďalším centrom Galície. Na obr.3.10 (a, b) sú ukážky na známkach I. a IIIb typu. Takmer úplný otlačok pečiatky je na výstrižku z novinovej pásky (obr.3.10b).

Obr.3.10a Pečiatka LEMBERG a jej použitie na známkach s výraznými tlačovými chybami

Obr.3.10b Pečiatka na známkach IIIb typu ([E1])

Rovnako aj pečiatka PESTH (Pešť) ako metropoly Uhorska je očakávateľná  už od začiatku používania prvých novinových známok. Voľba atypického tvaru pečiatky mala zrejme zodpovedať jej špecifickému účelu znehodnocovania novinových známok (obr.3.11). Pečiatka je typu RhK-f, teda text R (antikva), tvar K (4-uholník), prevedenie h (zrazené rohy), dátum f (deň/mesiac). Vzácnosť tejto pečiatky, ako aj zbieranie dokladov poštovej prevádzky na uhorskom území ako súčasti maďarskej národnej histórie, viedli už na prelome 19. a 20. storočia k vzniku množstva falzifikátov na škodu zberateľov a to nielen prvých emisií rakúskych známok, tak aj pečiatok na nich použitých. Ďalším postupom ako si zabezpečiť nezákonný príjem je „vylepšiť“ novotlač známky sfalšovanou vzácnou pečiatkou (obr.3.11 vpravo).

Obr.3.11 Pečiatka [P2] na Merkure a jej falzum na novotlači

Mesto PRESSBURG (dnešná Bratislava) žilo dlho v tieni blízkej Viedne a tak sa dá predpokladať pravdivosť údajov z tab.3.3, teda vytvorenie novinovej expedície (P.A. – Post Amt), prípadne prideleniu jej vlastnej pečiatky až v období platnosti III. emisie novinových známok (začiatok roku 1861 až máj 1864). Pečiatka je na obr.3.12 vľavo a je typu GS-f, teda typ písma G (grotesk), prevedenie S (jednokruhová), dátum v tvare f (deň/mesiac). Rovnaký predbežný uzáver môžeme urobiť aj o novinovej expedícii SALZBURG. Pečiatka je na obr.3.12 vpravo a je typu RGS-f, teda hlavný typ písma je R (antikva), vedľajší typ písma G (grotesk), prevedenie S (jednokruhová), dátum v tvare f (deň/mesiac).

Obr.3.12 Pečiatky K,K.Z.E Pressburgu a Salzburgu

Mesto PRESSBURG (dnešná Bratislava) žilo dlho v tieni blízkej Viedne a tak sa dá predpokladať pravdivosť údajov z tab.3.3, teda vytvorenie novinovej expedície (P.A. – Post Amt), prípadne prideleniu jej vlastnej pečiatky až v období platnosti III. emisie novinových známok (začiatok roku 1861 až máj 1864). Pečiatka je na obr.3.12 vľavo a je typu GS-f, teda typ písma G (grotesk), prevedenie S (jednokruhová), dátum v tvare f (deň/mesiac). Rovnaký predbežný uzáver môžeme urobiť aj o novinovej expedícii SALZBURG. Pečiatka je na obr.3.12 vpravo a je typu RGS-f, teda hlavný typ písma je R (antikva), vedľajší typ písma G (grotesk), prevedenie S (jednokruhová), dátum v tvare f (deň/mesiac).

Obr.3.13a  Predznámková pečiatka na novinových známkach I. a III. emisie

Predznámková pečiatka na obr.3.13a-b vľavo nebola teda v [P2] zdokumentovaná, aj keď sa jej výskyt zdá byť pomerne častý. Pečiatka je typu Rs2Qo, teda hlavný typ písma R (antikva), vedľajší typ písma s (skript s premennou veľkosťou), 2 (orientácia textu je s okrajom pečiatky ako aj vodorovne), prevedenie Q (dvojitý ovál). Hlavný text na pečiatke je K.K. OBERPOSTAMTS ZEITUNGS EXPEDITION medzi dvoma oválmi a vedľajší ale väčší text je uprostred in Triest.

Obr.3.13b Pečiatky novinovej expedície TRIEST [E1], [P2]

Novinová expedícia WIEN, ako hlavného mesta rakúskej monarchie, tvorí asi najzložitejšiu problematiku našej štúdie. Prvá pečiatka z tab.3.3 pochádza určite ešte z predznámkového obdobia K.K. CONTROLLSTEMPEL FÜR ZEITUNGEN (obr.3.14a vľavo). Je typu RSo, teda jednokruhová (S) s textom v antikve (R) a s bohatou výzdobou ornamentmi (o).

Móda dvojkruhových denných pečiatok začala ešte v predznámkovom období okolo roku 1848 (obr.3.14a uprostred). Krátko pred vydaním I. emisie výplatných známok v júni 1850 boli veľkým poštovým úradom dodávané už štandardizované jednokruhové denné pečiatky. Preto nevieme povedať, či vo Viedni používala novinová expedícia najskôr dvojkruhové pečiatky alebo naopak. 

Obr.3.14a Rôzne typy pečiatok expedície WIEN

Obr.3.14b Dvojkruhové pečiatky expedície vo Viedni

Novinová expedícia WIEN, ako hlavného mesta rakúskej monarchie, tvorí asi najzložitejšiu problematiku našej štúdie. Prvá pečiatka z tab.3.3 pochádza určite ešte z predznámkového obdobia K.K. CONTROLLSTEMPEL FÜR ZEITUNGEN (obr.3.14a vľavo). Je typu RSo, teda jednokruhová (S) s textom v antikve (R) a s bohatou výzdobou ornamentmi (o).

Móda dvojkruhových denných pečiatok začala ešte v predznámkovom období okolo roku 1848 (obr.3.14a uprostred). Krátko pred vydaním I. emisie výplatných známok v júni 1850 boli veľkým poštovým úradom dodávané už štandardizované jednokruhové denné pečiatky. Preto nevieme povedať, či vo Viedni používala novinová expedícia najskôr dvojkruhové pečiatky alebo naopak. 

Obr.3.14c Vzácnejšia pečiatka II. typu na 3-páske Merkurov IIb typu

Hoci je použitie jednokruhovej pečiatky expedície WIEN v tab.3.3 uvádzané až od II. emisie novinových známok, tak sa mi do zbierky dostali 2 exempláre Merkurov s touto pečiatkou (obr.3.14d). Oproti obr.3.14a sa za nápisom WIEN nachádza bodka. Modrý Merkur je typu Ia so zvyškami okrajov 3 susedných známok. Žltý Merkur bol od marca 1856 vypotrebovaný vo Viedni vo funkcii modrého. Exemplár na obr.3.14d bol vytlačený na papieri hrúbky dokonca iba 0,055 mm a je v ľavom hornom rohu reparovaný, nakoľko mu ho kovová pečiatka oddelila. Sú teda dve možné vysvetlenia existencie jednokruhovej pečiatky na týchto dvoch známkach:

 1. modrý Merkur typu bol neskoro použitý až v roku 1856, čo však je málo pravdepodobné na veľkej novinovej expedícii vo Viedni
 2. vzácne použitie žltého Merkura vo funkcii poplatku za 10 výtlačkov novín

Obr.3.14d Zatiaľ neevidované použitie jednokruhovej pečiatky Viedne

Situáciu ešte viac zamotáva existencia 2 typov jednokruhových pečiatok (obr.3.14.e). I. typ má oproti II. typu (obr.3.14e uprostred) väčšie číslice v dátumovke a menšiu vzdialenosť medzi textom pečiatky a jej kruhovým ohraničením. Pri II. type pečiatky už nie je bodka za textom WIEN. Známky na obr.3.14e sú postupne typov IIb a 2x IIIb. V 2 prípadoch typicky zlý strih posunutý výrazne doprava.

Obr.3.14e Jednokruhové pečiatky typu I., II. a I.

Už z vyššie uvedeného je vidieť, že súpis pečiatok uvádzaný Müllerom v [P2] je neúplný a vyskytuje sa tu reálna možnosť ďalších ešte nezverejnených objavov. Na obr.3.15 je ukážka pečiatky novinovej expedície BREGENZ na novinovom kolku z I. emisie na veľkom výstrižku z francúzskych novín vydaných 12. apríla 1855 (otlačok francúzskeho novinového kolku v hodnote 6 centimov).

Obr.3.15 K.K. ZEITUNGS EXPEDITION IN BREGENZ.

Úplný text na pečiatke expedície je K.K. ZEITUNGS EXPEDITION IN BREGENZ. a je prevedenia Rs2O. Novinová expedícia fungovala v období platnosti Merkurov, a preto sa na nich pri troche šťastia  podarí nájsť aj po vyše 160-tich rokoch.

Druhým príklad nového, ale už reálneho, objavu použitia pečiatky novinovej expedície LINZ na modrom Merkure je na obr.3.16. Úplný text na pečiatke expedície je K.K. OBER POSTAMTS EXPED(ITION) IN LI(NZ). a je prevedenia Rs2O.

Obr.3.16 Pečiatka expedície LINZ na Merkure typu IIc

I.R.S.G. – Lombardsko a Benátsko

Väčšina pečiatok v Lombardsku-Benátsku mala variáciu spoločného textu I.R. (Imperiale Regie, talinska obdoba rakúskeho K.K.) SPEDIZIONE GAZETTE.  V období platnosti modrých Merkurov boli podľa Müllera zdokumentovaných 5 pečiatok novinových expedícií:

Tab.3.4 Pečiatky novinových expedícií podľa Müllera (Lombardsko-Benátsko)

text na pečiatke                                                                                typ          hodnotenie Mü

J.R. SPEDIZIONE DELLE GAZZETTE DI/LODI                                     RID              I (1256)

I.R. SPEDIZIONE GAZZETTE/MILANO                                                RD-f             I (354)

I.R. SPEDIZIONE GAZZETTE/VENEZIA                                               RD-f              I (304)

SPEDIZIONE/DELLE GAZZETTE/IN/VERONA                                    ROo              I (856)

I.R. SPEDIZIONE DELLE GAZETTE/Vicenza                                      Rs2Qo           I (1006)

Novinová expedícia LODI mala najväčšiu pečiatku (priemer skoro 40 mm, obr.3.17). Pečiatka je prevedenia RID a uvádzam aj anglické texty, z ktorých vychádzal Müller, ako mnemotechnickú pomôcku (text RRoman-antikva, IItalic- kurzíva, tvar D-Double Circledvojkruhová). V pečiatke je chybný text J.R. miesto I.R..

Obr.3.17 Pečiatka expedície LODI [P2] a jej použitie, vpravo [E1]

K zhoršeniu kvality pečiatky môže viesť nielen jej veľkosť ale aj výrazne rebrovaný papier (obr.3.17 uprostred).

Expedícia MILANO používala pečiatku svojím prevedením RS-f je iná ako uvádza Müller, teda jednokruhová (priemer 22 mm) miesto chybne uvádzanej dvojkruhovej. Na obr.3.18 je v 2 rôznych prevedeniach. I. typ má menšie znaky 2,5/3 mm (text/dátum) oproti II. typu s veľkosťou znakov 3/3,5 mm. Okrem toho má II. typ chybný text J.R. miesto správneho I.R.. 4-blok Merkurov je typu Ia na rebrovanom papieri.

Obr.3.18 Použitie pečiatky MILANO v 2 typových prevedeniach

Rôzne prevedenia pečiatok novinovej expedície VENEZIA sú na obr.3.19 (zľava doprava, NK sú vydania 1858/59 pre L-V):

 1. podľa Müllera [P2] – prevedenie RD-f
 2. predznámková na NK – prevedenie RO – text I.R./SPEDIZIONE/GAZZETTE/IN/VENEZIA, 5-riadkové prevedenie
 3. 2x jednokruhová na NK – prevedenie RS-f – text I.R.SPEDIZIONE/GAZZETTE/IN/VENEZIA, 4-riadkové prevedenie

Obr.3.19 Pečiatky novinovej expedície VENEZIA, vľavo [P2]

Posledné 2 pečiatky podľa Müllera expedícií VERONA a VICENZA sú na obr.3.20. Prevedením ich môžeme s určitosťou zaradiť medzi predznámkové pečiatky novinových expedícií.

Obr.3.20 Pečiatky expedícií VERONA a VICENZA [P2]

Podobne ako pri území R-U tak aj v tomto prípade je zrejme čo objavovať. Na obr.3.21 je dvojkruhová predznámková pečiatka expedície CREMONA v prevedení RID (hlavný text R – antikva, vedľajší text I – kurzíva, tvar D – dvojkruhová) s textom SPEDIZIONE DELLE GAZZETTE DI/CRE-MONA.

Obr.3.21 Predznámková pečiatka expedície CREMONA [E1]+ [R.Stach]

Exemplár vpravo je zo zbierky aktívneho zberateľa a návštevníka našej odbornej webovej stránky pána R. Stacha. Pevne verím, že za spolupráce aj ďalších zberateľov vyplníme biele miesta v tejto kapitole o ukážky použitia pečiatok novinových expedícií na modrých Merkuroch.

Bratislava 21.7.2019

Radomil Květon, kveton@etirs.sk

 

Poznámka Xaverian: jednotlivé diely budú mať na seba link, ako aj na prvý príspevok k MM od p. doc. Květona. Články budú ďalej aktualizované a pokiaľ sa dá, bude k nim umožnená diskúzia.

Súbory článkov k MM predstavujú TOP informácií, a som rád, že ich môžem ponúknuť exkluzívne na tomto webe.

rakouskeznamky.cz/modry-merkur-typologie/

0 komentářů

Trackbacky/pingbacky

 1. Rakouské známky < Modré Merkury včera, dnes a zajtra 7 - […] článku Modré Merkury včera, dnes a zajtra , Modré Merkury včera, dnes a zajtra 2  Modré Merkury včera, dnes…

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Share This