Obec 9 Uhr (9 hodín)

od | 29.10.2017 | Rakousko

alebo

pomocná viedenská pečiatka s hodinovým údajom ?

Zrýchľujúca sa poštová preprava a nárast jej využívania si vyžiadala doplnenie pečiatok o podrobnejšie rozlíšenie času podania, prípadne doručenia listovej zásielky na príslušnú poštu.

Spočiatku stačilo rozlíšenie časového údaja na pečiatke textom a to na dve časti dňa :

  1. Früh (ranný, včasný)    – zrejme celé doobedie
  2. Abends (večer)            – zrejme celé poobedie

Obr.1 Pečiatky s uvedením časti dňa popri dátume v tvare DD/MM

 

 

Obr.2 obyčajný list v základnej váhe zaslaný na vzdialenosť III. pásma – nad 20 mil.

Na obr.1 sú zobrazené príklady takýchto pečiatok pre dva z najväčších poštových úradov – PESTH (dnešná časť Budapešti) a TRIESTE (dnešný Terst). Príslušná časť dňa sa uvádzala pod dvojriadkovým označením dátumu. Márne by sme však hľadali takýto príklad pre Viedenskú poštu. Akoby táto etapa označovania listových zásielok bola vo Viedni preskočená.

A tu práve začína malý hlavolam, ktorého riešenie nápadne pripomína príbeh vzniku známok MAURITIUS POST OFFICE. Zrejme išlo o omyl pri výrobe pečiatky, kde prišlo k chybne interpretácii požadovaného textu na pečiatke, keď písaný text  Wien Abends  bol chybne interpretovaný ako 9 Uhr Abends. Predpokladaná schéma tohto omylu je na obr.3.

Obr.3 Predpokladaná schéma chybnej interpretácie textu Wien

Uvedenú pečiatku nenájdeme ani v Müllerovej monografii [1]. Zrejme vyžívanie takéhoto nepodarku nebolo priechodné ani vo funkcii príchodzej pečiatky. Viedenská pošta neskôr rovno pristúpila k podrobnejšiemu rozlišovaniu času podania poštovej zásielky

Obr.4 1Kr a 2Kr známky z vydania 1850 znehodnotené mestskými pečiatkami s hodinovým údajom

Na obr.4 je ukážka dvoch z piatich špeciálnych Viedenských pečiatok, kde prišlo ešte k hlbšiemu rozdeleniu prevádzky pošty od 9 hodiny ráno až do 8 hodiny večer na dvojhodinové úseky. Pečiatky sa  navzájom líšili ešte svojím tvarom pre ľahšie rozlíšenie a mali pevný hodinový údaj. Ich použitie bolo hlavne pri znehodnocovaní známok vo vnútromestskej preprave pošty.

Predkladaný článok poukazuje na fakt, že ešte aj po 160-tich rokoch sa dajú nájsť nové a zaujímavé fakty o začiatkoch fungovania pošty v Rakúsko – Uhorsku.

Bratislava, január 2012                                                                     

doc. Ing. Radomil Květon, CSc.

Literatúra :

[1]       Müller E.: HANDBUCH der Entwertungen von Österreich und Lombardei – Venetien auf den Freimarken – Ausgaben 1850, 1858-59, 1860-61, 1863 und 1863-64, Wien 1961

 

Share This