Výplatné známky vydanie 1908

od | 29.10.2017 | Rakousko

Tlač hodnoty 10 KRONEN

Emisia výplatných známok 1908 je označovaná často ako “jubilejná”. Dôvodom je, že bola vydaná v rok osláv 60-teho výročia vlády cisára Františka Jozefa I.. Návrhy známok boli zverené významnému  grafickému umelcovi prof. K. Moserovi. Zmien voči predchádzajúcim vydaniam bolo viac :

  1. zväčšil sa formát známok
  2. meno autora predlohy ako aj rytca sú uvedené pod spodným okrajov obrazovej časti známok
  3. bol použitý kvalitnejší papier, pre kníhtlač nižších hodnôt kriedový papier (1h – 35h), pre vyššie hodnoty to bol špeciálny papier vhodný pre meďotlač (50h – 10K)
  4. najvyššie hodnoty 2, 5 a 10K boli vyhotovené ako viacfarebné

Špeciálna pozornosť bola venovaná najvyššej hodnote 10 KRONEN s aktuálnou podobizňou cisára. Veľký rozmer obrazu známky () si vyžiadal nový formát tlačovej dosky o 25 známkových poliach v usporiadaní 5×5 známok (obr.1). Vysoké výrobné náklady limitovali aj náklad známky, ktorý bol iba 107 tisíc kusov (4280 tlačových blokov).

Obr. 1 Skúšobná tlač hodnoty 10K (Ferchenbauer 2008 [1])

Trojfarebná tlač si vyžiadala vyhotovenie troch tlačových dosiek :

  • pre tlač tmavomodrej farby – označenie I
  • pre tlač čiernohnedej farby – označenie II
  • pre tlač podkladovej tmavoolivovej farby – označenie III

V každom prípade tlač podkladovej farby (doska III) bola realizovaná skôr ako tlač tmavomodrej farby (doska I).

 

Na kontrolu nežiadúceho posunu farieb pri tlači slúžili na každej tlačovej doske 4 rozmeriavacie kríže (vždy uprostred každej strany tlačovej dosky). Označenie tlačových dosiek rímskymi číslicami sa nachádza napravo od horného rozmeriavacieho kríža.

 

 

Obr. 2  Sútlač rozmeriavacích krížov a doskových označení nad prvým radom   známok (zväčšený výrez z obr.1, Ferchenbauer 2008 [1])

Napriek uvedenému, môžeme sa stretnúť, a to hlavne u upotrebených známok, s výrazným posunom tmavoolivovej farby (obr. 3). Posun tlače vo vertikálnom smere až o 1 mm v smere hore alebo dole. Najjednoduchšie vysvetlenie je, že prišlo k posunu celej tlače podkladovej tmavoolivovej farby a táto tlačová chyba nebola zachytená výstupnou kontrolou. Posuny tlače tmavohnedej farby (doska II) voči tmavomodrej farbe (doska I) sú iba minimálne a zriedkavo dosahujú hodnotu 0,5 mm (viď. ľavá známka na obr.3).

Obr.3 Známky s výrazným posunom tlače tmavoolivovej farby – hore a dole

Použité 4-bloky známky 10K sú zriedkavé, 6-bloky sú výnimočné. Ich cenové ohodnotenie lepšie vystihuje v svojej monografii Hirš ([2] uvádza existenciu niekoľkých známych 6-blokov) ako Ferchenbauer ([1]). Použitý 6-blok na obr.4 nám prekvapivo dáva inú odpoveď na otázku vzniku posunu podkladovej tlače v tmavoolivovej farbe. Tlačové dosky  boli zrejme zostavené z pásov o piatich známkových štočkoch a tlakom prítlačného valca prišlo zrejme k uvoľneniu a posunu posledného radu tlačových štočkov v III. tlačovej doske. V tomto prípade by sadli kontrolné tri rozmeriavacie kríže zo štyroch. Blok známok na obr.4 sa javí zatiaľ ako unikátny doklad tlače tejto známky.

 

Bratislava, marec 2013                                                                         

doc. Ing. Radomil Květon, CSc.

Obr.4 6-blok známok s posunom podkladovej tlače iba v hornom rade známok

Literatúra :

[1]   Ferchenbauer U.: ÖSTERREICH 1850-1918, Handbuch und Spezialkatalog, BAND II., Österreich 1850-1864, Selbstverlag, Wien 2008

[2]   Hirš P. : RAKOUSKO 1850-1918, II. upravené vydání, Monografie a specializovaný katalog, vlastním      nákladem, PRAHA 2010

Share This