RECOMMANDIRT PRESSBURG

od | 10.07.2018 | Rakousko

Pečiatka známa či neznáma

Štúdium poštovej histórie je neoddeliteľne spojené so zbieraním poštových celistvostí. Ako správny lokál patriot („Bratislavčan“ od roku 1959) som začal zbierať všetko čo malo poštovú pečiatku Presburg, Preszburg, Pressburg, Pozsony a Bratislava. Bratislavská pošta patrila medzi najväčšie v Rakúsko – Uhorsku (R-U).

Postupná racionalizácia poštovej prevádzky viedla k spojeniu dennej pečiatky a pomocnej pečiatky pre doporučené zásielky v jednu kombinovanú pečiatku. Preto ma veľmi prekvapilo, keď sa v zahraničných odborných publikáciách ([2]-[4]) ako prvá denná pečiatka pre doporučené listové zásielky uvádza oválna pečiatka PRESSBURG/RECOMMANDIRT a to až na IV. a V. rakúskej emisii výplatných známok (1863-64, obr.1). Vysoké bodové hodnotenie pečiatok podľa Müllera 303 (30×3) bodov, resp. 153 bodov zberateľa určite poteší.

Obr.1 Oválna pečiatka PRESSBURG 4/5 RECOMMANDIRT na V. emisii

Koncom roka 2008 som v aukcii získal zaujímavú celistvosť zobrazenú na obr.2.  Podľa použitej výplatnej známky 15 Kr II. typu z II. rakúskej emisie a oválnej dennej pečiatky PRESSBURG 10/8 sa dá určiť obdobie vzniku celistvosti na roky 1859-1861, výnimočne -1864. Celistvosť predstavuje iba obal listu bez písomného obsahu. Na zadnej strane celistvosti je okrem príchodzej jednookruhovej ozdobnej pečiatky REICHENBERG 12/8 aj pečať z červeného vosku s textom RUDOLF OPELCZER IN PRESZBURG, teda s maďarským pravopisom, ktorý bol v štátnej poštovej správe tvrdo potláčaný.

Obr.2 Celistvosť s dvojriadkovou pomocnou pečiatkou RECOMMANDIRT/PRESSBURG

V pravom hornom rohu celistvosti je obtlačok dvojriadkovej pečiatky RECOMMANDIRT/ PRESSBURG. Pravidelné usporiadanie textu v pečiatke ma viedlo k presvedčeniu, že sa nejedná o náhodnú kombináciu jednoriadkových pečiatok ale o zatiaľ nepublikovaný nález. Dĺžka pečiatky je 34 mm, výška horného textu je 3,5 mm a dolného 4,5 mm. Typ písma je Roman type.

Popísaná pečiatka je výnimočná na území bývalého Uhorska svojím usporiadaním. Názov mesta je uvedený až za textom RECOMMANDIRT. Podobné usporiadanie sa vyskytuje iba pri mestách PESTH a GUNS [4]. Bežné usporiadanie riadkovej kombinovanej rekomandačnej pečiatky má v 1. riadku názov mesta, v 2. riadku potom variantu textu RECOMMANDIRT a v 3. riadku dátum (obr.3), prípadne sú 2. a 3. riadok prehodené.

Obr.3 Kombinovaná rekomandačná pečiatka Viedne z júna 1850

Z domácich filatelistických prameňov ma zaujala publikácia Štefana Bartalského, venovaná pečiatkam Bratislavy ([5]). V publikácii z roku 1988 sa vyskytuje už prvý raz popis a zobrazenie skúmanej pečiatky (obr.4), ale podstatný rozdiel v tvare písmen (hlavne písmena S) vedie buď k tvrdeniu o existencii ďalšej pečiatky, alebo k predpokladu o nepresnom prekreslení pečiatky z obr.2.. Osobne sa prikláňam k druhému vysvetleniu.

Obr.4 Vyobrazenie pečiatky z publikácie Š.Bartalského

Ku zmene označovania doporučených zásielok v Bratislava z jednoriadkovej pomocnej pečiatky RECOMANDIRT. na 2-riadkovú prišlo počas platnosti I. emisie známok. Toto tvrdenie bude zdokumentované v ďalšej časti tohto článku.

Nasledujúce ukážky celistvostí sú výsledkom 10-ročného sledovania tejto problematiky. Začiatkom obdobia používania poštových známok boli doporučené zásielky označované jednoriadkovou pečiatkou RECOMANDIRT. doplnenou ručným zápisom čísla doporučenej zásielky zhodným s číslom z podacej knihy zásielok. Doporučený list č. 185 z obr.5 môžeme datovať do roku 1851 a to na základe:

  1. použitých výplatných známok 9 Kr I. typu (poštovné za list dopravovaný v III. pásme – nad 20 míľ) a 6 Kr Ib. typu (príplatok doporučene)
  2. dvojriadkovej dennej pečiatky z predznámkového obdobia PRESSBURG 10.APR.

Doporučený skladaný list bol podaný na pošte PRESSBURG a zaslaný cez Viedeň do talianskej Padovy (denná 2-riadková pečiatka PADOVA 13. APR. a pomocná ozdobná pečiatka poštovej distribúcie DISTRIBUTIONE 3). Obidve denné pečiatky sú z predznámkového obdobia.

Obr.5 Doporučený list do talianskej Padovy z roku 1851[8]

Doporučený skladaný list z obr.6 je podľa obsahu datovaný na 7.7.1855. Oválna pečiatka PRESSBURG 7/7 (1850-67) nahradila riadkové pečiatky z predznámkového obdobia. Pomocná pečiatka RECOMANDIRT. je z predznámkového obdobia (Ryan Gruppe 2, č.14.2 38×5 mm [3]). List adresovaný na poštu LAJTAFALVA bol na pošte doplnený o nemecký názov pošty POTZNEISIEDL (dnes Potzneusiedl, Rakúsko, vzdialenosť 24 km – I. pásmo, sadzba 3 Kr). Známka pokrývajúca doporučený príplatok 6 Kr je vylepená v rozpore s predpismi na prednej strane zásielky.

Obr.6 Rekomandačná čierna 1-riadková pečiatka RECOMANDIRT. , 1855

Zásielky tohto typu (3 + 6 Kr na prednej strane listu) sú podstatne vzácnejšie ako úhrada jednou známkou 9 Kr na prednej strane listu ([7] 1.200 ++ Eur). K ďalším plusom celistvosti patrí použitie známky 3 Kr Gravur type 2-2.

Úradné zásielky označené ako Exoffo (podstatne menej často aj maďarsky Hivatalbul) boli oslobodené od základného poštovného. Poplatok za doporučené zaslanie obyčajných listov bol vždy uhrádzaný pri podaní zásielok. Pri úradných zásielkach bola zrejme možnosť uhrádzať poštové poplatky adresátom, čo dokladuje celistvosť z obr.7. Doplatné vo výške poštovného je vyznačené modrým atramentom 9 x ( x – zaužívaný znak pre Kr). V pravom hornom rohu zásielky je rukopisná značka NB s číslom zásielky a v dolnej časti prvý zdokumentovaný výskyt pečiatky lista RECOMMANDIRT/PRESSBURG. 19.11.1857 (podľa textu v liste).

Obr.7 Doporučená úradná zásielka z roku 1857

Nevýhodou obrázkov prevzatých z internetu je, že získate obyčajne prednú stranu celistvosti, málokedy zadnú stranu, ale k obsahu listovej zásielky sa nedostanete. Preto je veľmi obtiažne určiť rok zaslania celistvosti a to iba približne podľa typológie použitých známok. Takýmto prípadom je aj doporučený list z obr.8, ktorý dokladuje použitie pečiatky RECOMMANDIRT/PRESSBURG na celistvosti so známkami I. emisie. Ručný zápis Retour Recepisse (návratka) označuje použitie služby potvrdenia doručenia zásielky adresátovi a  spätného zaslania tohto potvrdenia odosielateľovi.  List bol zaslaný do obce Radoschowitz in Mähren 14.4.?? a tu ako nedoručiteľný bol zaslaný späť do Pressburgu (ručná poznámka retour) cez poštu BENESCHAU 20.4. (dvojité znehodnotenie výplatných známok 2 x 9 Kr).

Obr.8 Ťažší doporučený list s I. emisiou výplatných známok [8]

Ďalším príkladom z použitia pečiatky RECOMMANDIRT/PRESSBURG na II. emisii je celistvosť z obr.9. Poštovné do francúzska bolo od 1.11.1858 upravené na 25 Kr za každých 10 gramov listovej zásielky a príplatok za službu doporučene bol stanovený na 21 Kr. List bol zaslaný z Bratislavy (okrúhla pečiatka PRESSBURG 3/8), prešiel cez belgicko-francúzsku hranicu 6.8.59 (modrá pečiatka AUTRICHE ERQUILNES, preprava pošty do Francúzska cez Bavorsko a Belgicko), tu bol doplnený červenou francúzskou pomocnou pečiatkou CHARGÉ (označenie doporučeného listu po francúzsky) a na zadnej strane listu je príchodzia pečiatka Paríža (PARIS 6/AOUT/59). Všetky známky sú II. typu. Obrázok pochádza z príručky a špecializovaného katalógu Ferchenbauera [7].

Obr.9 Doporučený list do mesta kultúry – Paríža adresovaný umeleckému maliarovi Artist Paintre (správne po francúzsky Artiste Peintre),[7]

Pečiatka RECOMMANDIRT/PRESSBURG sa používala naposledy v období platnosti III. emisie výplatných známok. Na obr.10 doporučený list zaslaný z pošty PRESSBURG 26/8 do Malaciek (MALACZKA 27/8 – 1847-72). Ťažší doporučený list (do 2 lotov) bol zaslaný v I. doručovacom pásme, čomu zodpovedá výplatné 10 Kr. Na zadnej strane celistvosti je 10 Kr známka ako doporučený príplatok (horná časť známky odlepená, nie pretrhnutá).

Obr.10 Ťažší doporučený list, podľa obsahu z roku1862

Konečne v roku 1994 vychádza Monografia československých známok – 15. diel venovaná poštovým pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918 [6]. Tu medzi pomocnými rekomandačnými pečiatkami nachádzame pod evidenčným číslom 1816 aj popisovanú pečiatku  RECOMMANDIRT/ PRESSBURG. Obrázok pečiatky je čiastočne idealizovaný, čo dokazuje kontrolné prekrytie na obr.12 (čierna pečiatka je z obr.7 a modrá z [6]).

Obr.11 Zobrazenie pečiatky a záznam k nej z Monografie č.15

Obr.12 Kontrolné prekrytie pečiatky z obr.7

Prínosom sú informácie o používaní pečiatky v čiernej farbe v 19. storočí (č: 18..) a to aj v predzámkovom období P(100). Hoci som sa s takým dokladom ešte nestretol, tak je táto informácia zhodná s údajmi uvedenými už v klasickej Müllerovej monografii [1] venovanej pečiatkam z predznámkového obdobia. Tu je ohodnotená dvojnásobným počtom bodov 1002. Použitie pečiatky v známkovom období nebolo až do vydania monografie [7] ohodnotené. Tu je uvedený záznam [100] – teda bez špecifikácie konkrétnej emisie rakúskych známok.

Čo povedať záverom? Bratislavská pečiatka RECOMMANDIRT/PRESSBURG je to, čomu hovoríme „mačko-pes“. Oproti pomocným rekomandačným pečiatkam má naviac uvedené mesto, ale oproti denným rekomandačným pečiatkam neobsahuje časový údaj (deň a mesiac), ktorý bol od roku 1837 povinný. Preto môžeme predpokladať jej vznik pred rokom 1837.

Fotokópiu (scan) nálezu celistvosti s 2-riadkovou pečiatkou RECOMMANDIRT/PRESSBURG. z predznámkového obdobia prosím zaslať na e-mail kveton@etirs.sk.

 

Bratislava / Brno 2016, doplnené 7/2018                                                            

Radomil Květon

Literatúra :

[1] Müller E.: HANDBUCH of the PRE–STAMP POSTMARKS of AUSTRIA, A Collectors Club Handbook, New York 1960

[2]          Müller E.: HANDBUCH der Entwertungen von Österreich und Lombardei – Venetien auf den Freimarken – Ausgaben 1850, 1858–59, 1860–61, 1863 und 1863–64, Wien 1961

[3] Ryan G.S.: UNGARISCHE ABSTEMPELUNGEN 1850–1867, The Royal Philatelic Society, London 1980

[4]          Gudlin T.: Classic postmarks of Hungary, Main postmarks of permanent post offices, self–publishing, 2004

[5] Bartalský Š.: Pečiatky Bratislavy, Filatelistické state 25, ZSF Bratislava 1988

[6] Obert J., Tekeľ J., Varga A., Bartalský Š.: Monografia československých známok – 15. diel, Poštové pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918, Zväz slovenských filatelistov, Bratislava 1994    

[7] Ferchenbauer U.: ÖSTERREICH 1850-1918, Handbuch und Spezialkatalog, BAND I., Selbstverlag, Wien 2008

[8] Ukážky celistvostí z internetových aukcií

 

 

 

 

 

Share This