+421905612892 jarek@kolo101.cz

Letecký EXPRES

od | 12.06.2018 | Rakousko

Z histórie leteckej prepravy civilných zásielok

Zrýchlená (expresná) preprava leteckých zásielok mala svoje korene už v Rakúsko- Uhorskom cisárstve. Počnúc 31.III.1918 bola zahájená pravidelná letecká preprava civilných zásielok na trase Wien – Krakau – Lemberg (obr.1). Podmienky prepravy upravovala samostatná poštová vyhláška č. 15 z 2.apríla 1918 ([1]), ktorá pripúšťala na leteckú prepravu iba obyčajné listy a korešpondenčné lístky (čl. II. vyhlášky). Letecké zásielky boli samostatne evidované a číslované ceruzkou na prednej strane zásielky. Nemohli teda byť podávané doporučené zásielky, kde by prišlo k dvojitému číslovaniu zásielky. Príplatková služba EXPRES za zrýchlenú  prepravu nebola potrebná keďže podľa čl. III vyhlášky :  Doručenie zásielky sa zabezpečí  na dodacej pošte ihneď po tom, ako zásielka príde na túto poštu.

Vzdialenosť zhruba 630 km prekonávali lietadlá za 7 až 9 hodín (tab.1).  Doprava na trase Lemberg – Proskurow – Kiew bola určená iba pre kuriérnu a diplomatickú pošte. Na celej trase Wien – Kiew slúžilo 22 vyradených a pre frontu nevhodných lietadiel typu Brandenburg a Albatros ([1]). Napriek tomu, že každú etapu zabezpečovalo vždy ďalšie lietadlo, boli núdzové pristátia lietadiel častejšie ako súvislý prelet celej etapy. Pokiaľ nebolo možné pokračovať v doprave lietadlom, tak sa často využívala vlaková preprava.

Obr.1 Mapa leteckých trás zabezpečujúcich poštovú prepravu v roku 1918 (červená trasa bola iba plánovaná)

Tab.1 Letový poriadok platný od 28.3.1918

prílet/odlet

letisko

prílet/odlet

5:30

Wien-Aspern

16:30

9:00

Krakau

13:30

9:30

Krakau

13:00

12:30

Lemberg

10:00

Samotný otlačok príchodzej leteckej pečiatky nesvedčí o tom, že doprava na poslednom úseku nebola realizovaná vlakom. R-U pošta zaručovala dopravu leteckých zásielok do 12 hodín za každú etapu medzi letiskom podacej pošty a letiskom doručovacej pošty . Preto každá letecká celistvosť musela obsahovať letecké pečiatky podacej a doručovacej pošty.

Obr.2 Letecký list z Krakova do Viedne – 1. deň prepravy zásielok potrubnou poštou vo Viedni, ukážky leteckých pečiatok

Výhody rýchlej leteckej prepravy na veľké vzdialenosti sa často strácali pomalou miestnou poštovou prepravou. Preto sa od 10.IV.18 považovali letecké zásielky dopravené do Viedne ako expresné. Pokiaľ to bolo možné, tak sa využívala aj pneumatická pošta. Na obr.2 je znázornený letecký list z prvého dňa využívania služieb pneumatickej dopravy vo Viedni. Väčšina leteckých zásielok z tohto obdobia bola filatelisticky motivovaná. List bol podaný na hlavnej Krakovskej pošte (KRAKAU 1) 8.IV.18 o 12:00 hod.. V ten istý deň bol list predložený k leteckej preprave a tu bol opečiatkovaný o 13:00 hod. (pečiatka FLUGPOST * POCZTA LOTNICZA, KRAKAU 1 * KRAKÓW 1).  Na prednej strane listu je modrou ceruzkou vyznačený smer prepravy (57). Zásielky pneumatickej pošty (ďalej PP) boli ukladané do špeciálnych nádob (patrón). Pred tým však boli minimálne raz preložené a to obyčajne mimo leteckých známok. Preto môžeme pokladať toto preloženie za ďalší znak prepravy PP a nemali by mať žiaden dopad vo forme zníženia filatelistickej hodnoty celistvosti.

Okrem povinnej príchodzej pečiatky FLUGPOST * WIEN 1 – 10.IV.-VII15 sa na zadnej strane celistvosti nachádzajú pečiatky staníc potrubnej pošty 1/1 WIEN TELEGRAPHENZENTRAL-STATION, 6 WIEN 57 a  6 WIEN 56 s označením v dolnej časti pečiatky * P * (z Pneumatik Post) . 

V prvý deň zavedenia prepravy PP nachádzame na zásielke všetky pečiatky postupnej dopravy v sieti viedenskej potrubnej pošty. Neskôr nebolo toto označovanie prepravy PP až také dôsledné a zúžilo sa iba na označenie smeru prepravy na prednej strane celistvosti modrou (výnimočne červenou) ceruzkou a na zadnej strane pečiatkou centrálnej telegrafickej stanice. Niekedy sa stretávame aj s prípadmi, keď bol vyznačený iba smer prepravy PP na prednej strane leteckej celistvosti. 

Samotná preprava listu trvala leteckou prepravou 11+24+7=42 hodín miesto zaručovaných 12 hodín. Doručenie vo Viedni za necelé tri hodiny.

Obr.3 Časť zadnej strany leteckej celistvosti z obr.2

Od 4.VII.1918 bola do systému leteckej prepravy civilnej pošty zaradená aj trasa BUDAPEST – WIEN. V prvé dva dni prevádzky novej trasy boli zásielky označované modrou ceruzkou písaným textom „Exprese“ na zdôraznenie expresnej prepravy celistvostí vo Viedni. Na obr.4 je doporučený letecký list  zaslaný z Budapešti 5.VII.1918 (prvý deň s možnosťou posielať aj doporučené zásielky). Doručovacia adresa WIEN I. sa nachádzala v obvode hlavnej pošty a preto nebolo potrebné doručenie PP.

Obr.4 Doporučený letecký list z Budapešti do Viedne podaný 5.7.18 s vyznačením textom Exprese modrou ceruzkou

Do 30. júna 1918 bola umožnené podávanie leteckých zásielok iba hlavých poštách z a do miest iba priamo na leteckej trati, teda Wien, Krakau  a Lemberg.  Od 1. júna sa táto možnosť rozšírila aj  ďalšie poštové úrady vo Viedni a hlavné pošty miest korunných krajín R-U. Letecké zásielky boli vlakom dopravené z alebo do mesta, ktoré sa nenachádzali priamo na trati. Výskyt skutočne takto prepravených leteckých celistvostí je ojedinelý a zaslúžia si označenie od RR do LP aj keď sa vo väčšine prípadov jedná o prefrankované celistvosti dokumentujúce históriu leteckej prepravy.

Na obr.5 je ukážka leteckého listu odoslaného z Lembergu do Prahy, ktorý bol podaný k leteckej preprave dňa 28.IX. o 9.30.

Obr.5 Predná strana leteckého listu z Lembergu do Prahy, výrez zadnej strany listu – LP!

List bol dopravený do Viedne až 29.IX. o IX45, čo signalizuje problémy pri leteckej preprave a. Aspoň časť  poštovej prepravy do Viedne bola realizovaná vlakom. Následne bol list vlakom prepravený do Prahy. Expresný spôsob prepravy v Prahe dokazuje príchodzia pečiatka PRAHA * TGF * PRAG 30.IX.18 – pošta Praha Telegraf. Ďalším znakom expresnej prepravy je čierny otlačok paginovačky 7864 na prednej strane listu.

Ocenenie zásielok ([3],[4]) z a do miest nachádzajúcich sa mimo leteckých trás leteckej prepravy vychádza z hodnotenia R. Kohla ([1]). Navrhovaný príplatok 100% , resp. 250% k základnému hodnoteniu leteckých celistvostí sa ukazuje podľa aukčnej praxe ako nedostatočný. Často používaný termín Cena záľuby dosahuje na aukciách tisíce Eur ([2]). Počet dochovaných leteckých celistvostí odoslaných z Prahy v roku 1918 určite nepresahuje hodnotu 10 (zobrazených v publikáciách alebo vystavovaných som videl iba 4). Letecké celistvosti z roku 1918 adresované a aj dopravené do Prahy by sme určite spočítali na prstoch jednej ruky (zatiaľ som videl iba jediný). Teoreticky by mohola existovať aj letecká celistvosť odoslaná z alebo do Brna, ale zatiaľ jej existencia nebola doložená.

 

Bratislava, február 2013                                                                   

doc. Ing. Radomil Květon, PhD.

Literatúra :

[1]           Kohl, Roland F. : Die  Flugpost von Osterreich, Kaiserreich und I. Republik, Handbuch und Katalog, Verlag Pollischansky, Wien 1998

[2]           Hirš P. : RAKOUSKO 1850-1918, II. upravené vydání, Monografie a specializovaný katalog, vlastným nákladom, PRAHA 2010

[3]           Ferchenbauer U.: ÖSTERREICH 1850-1918, Handbuch und Spezialkatalog, BAND II., Österreich 1850-1864, Selbstverlag, Wien 2008

[4]           Horka P. : Katalog Československá letecká pošta 1918-1939, vydal Filatelie Trojan, Praha 1997

 

 

 

Share This