Modré Merkury včera, dnes a zajtra

od | 12.04.2019 | Rakousko

Od Müllera (1927) po Ferchenbauera (2008) a ako ďalej?

Rakúske Merkury, ako prvé novinové známky na svete a to už v roku 1851, sú až dodnes zaujímavou oblasťou zbierania poštových známok. Vzhľadom na spôsob ich distribúcie (vydavateľstvám periodík) a dosť nešetrný spôsob ich praktického použitia (väčšina dochovaných exemplárov je poškodená zastihnutím) ich obľúbenosť bola spočiatku malá a až špecializovaným rozpracovaním tejto emisie známok Edwinom Müllerom v roku 1927 ([1], zaviedol 3 základné typy známok) pozorujeme zásadný obrat. Dokladom stále prebiehajúceho štúdia tejto emisie je aj nárast časti venovanej prvým novinovým známkam v monografiách Ulricha Ferchenbauera (1990-2008). Tento nárast je dokladovaný v tab.1, v ktorej vidíme zásadný nárast nielen textovej časti a obrazovej dokumentácie, ale počet tabuliek (typová tabuľka + cenové záznamy) je stabilná.

Autorvydaniestranyobrázkytabuľkyreklamy
Müller1927/I.17161 + 6x
Ferchenbauer1990/V.10161 + 82
2000/VI.16501 + 83
2008/VII.25721 + 83

Tab.1 Rozvoj špecializácie Merkurov v odbornej literatúre 

Ďalšie používané katalógy Austria Netto Katalog Österreich Spezialkatalog (ANK) a Michel Österreich- Spezial zlučujú Müllerom definované typy I a II do typu I, typ IIIa vedú ako typ IIa a typ IIIb ako typ II. Tieto katalógy síce môžu obsahovať aktuálnejšie cenové záznamy, ale nedosahujú potrebnú špecializáciu.

Predkladaný úvodný článok k tejto nesporne zaujímavej problematike chápem ako otvorený dokumentu, ktorý veľmi rád obohatím o vaše poznatky a materiály, ktoré mi zašlete na adresu kveton@etirs.sk. Skeny filatelistických materiálov prosím posielať v rozlíšení minimálne 300 dpi (radšej 600 dpi vzhľadom na malý rozmer novinových známok s obrazom Merkura).

Zaslaním vlastných materiálov dávate súhlas s ich publikovaním na www.rakouskeznamky.cz. Ak pošlete obrázky, ktoré osobne nevlastníte, tak uveďte prosím zdroj, inak nebudú môcť byť použité v našom spoločnom diele.

Úvodné poznámky k odbornej literatúre

Štúdium odbornej literatúry je základným predpokladom úspešnej špecializácie, a to nielen pri zbieraní známok. Keďže predpokladáme väčšie množstvo odborných článkov k tejto problematike, tak uvedieme zoznam literatúry, ktorý bude ďalej používaný netradične už teraz na začiatku.

Literatúra k odboru známok Rakúska 1850-1918 (pred poradovým číslom literatúry je písmeno Z) má svoju historickú časť, ktorá síce obsahuje niekedy už prekonané názory ale pre ďalší rozvoj štúdia genézy tejto problematiky je nenahraditeľná. Nachádzame tu aj množstvo informácií pozabudnutých, možno z pohľadu ďalších spracovateľov tejto náročnej oblasti nepodstatných, ale dnes zaujímavých pre ich preverenie ([Z1]-[Z4]). 

[Z1]   Müller E.: DIE POSTMARKEN VON ÖSTERREICH, Verlag DIE POSTMARKE Ges. M.B.H Wien 1927

[Z2]   Ptačovský K.: Známky Rakouska 1850-1918, (vyšlo ako príloha časopisu Filatelista v Bratislave od I.1949 do VI.1951)

[Z3]   Huber/Wessely: Großes Handbuch Österreich und Lombardei-Venetien mit Spezialkatalog für I. Emission, Wien 1976

[Z4]   Surányi L., Visnyovszki G.: A magyar bélyegek kézikönyve, Gondolat, Budapest 1986

[Z5]   Ferchenbauer U.: ÖSTERREICH 1850–1918, Handbuch und Spezialkatalog, BAND I a II, Selbstverlag, Wien 2008

[Z6]   Hirš P.: RAKOUSKO 1850–1918, II. upravené vydání, Monografie a specializovaný katalog, vlastním nákladem, II. vydání, PRAHA 2010

Vhodnou odbornou literatúrou pre začínajúcich a mierne pokročilých zberateľov „starého“ Rakúska (1850-1918) je príručka P. Hirša RAKOUSKO 1850–1918 [Z6], ktoré vychádza z Müllera [Z1] a doplňuje ho výsledkami vlastnej bádateľskej práce a ďalšími najnovšie publikovanými informáciami z odbornej literatúry.

Publikácie o pečiatkach Rakúsko-Uhorska (pred poradovým číslom literatúry je písmeno P) môžeme rozdeliť na nadnárodné a národné. Do prvej kategórie patria publikácie Müllera a to venované predznámkovému obdobiu [P1] a obdobiu platnosti I.-V. emisie Rakúska [P2]. Hlboko prepracovaná Müllerova typológia pečiatok je z prvého pohľadu príliš zložitá, ale keď prekonáme prvé potiaže, tak oceníme jej nesporné benefity.

Müllerove príručky z rokov 1960-61 sú síce všeobecne uznávané, ale absencia ich reedície viedla už v 80-tych rokoch minulého storočia k vydávaniu národnej literatúry v jednotlivých nástupníckych štátoch R-U ([P4]-[P7]). K rozvoju problematiky špecializovaného zbierania pečiatok a následne aj celistvostí prispel aj nezanedbateľný fakt, že táto literatúra bola vydávaná v národnom jazyku. Menšie spracované teritórium umožnilo hlbšiu špecializáciu. K doplneniu príručiek Müllera prišlo až v roku 2016 [P3], teda až po 55-tich rokoch.  

Bodové hodnotenie pečiatok (určuje ich relatívnu vzácnosť) a ich identifikáciu poradovým číslom budeme vždy uvádzať v skrátenej mnemotechnickej forme a to pre Müller – , Ryan – Ry, Gudlin – Gu, Votoček – Vo a Obert a kol. – Ob.

Niektorí zberatelia známok a celistvostí z tohto obdobia sa bohužiaľ uspokojili s poznatkami z už klasickej literatúry Müllera 1961, v lepšom prípade Ryana 1980 pre územie Uhorska alebo Votočka 1978-78 pre územie Čiech a Moravy. To vedie k tomu, že aj v súčasnosti sú publikované články, ktoré obsahujú už neaktuálne informácie napr. tvrdenia o objavení zatiaľ neznámeho použitia pečiatky v modrej farbe, pričom jej použitie je už popísané v neskoršie vydanej odbornej literatúre Gudlin 2004. Tento stav najlepšie popisuje a snaží sa ho aspoň čiastočne odstrániť publikácia Schuberta W. a Demutha W. z roku 2016 v rozsahu 103 strán.

[P1]   Müller E.: HANDBUCH of the PRE–STAMP POSTMARKS of AUSTRIA, A Collectors Club Handbook, New York 1960

[P2]   Müller E.: HANDBUCH der Entwertungen von Österreich und Lombardei – Venetien auf den Freimarken – Ausgaben 1850, 1858–59, 1860–61, 1863 und 1863–64, Wien 1961

[P3]   Schubert W., Demuth W.: Müller unbekannt (Was im Abstemplungskatalog, der klassischer Periode von Edwin Müller, nicht verzeichnet ist), 2016

[P4]   Ryan G.S.: UNGARISCHE ABSTEMPELUNGEN 1850–1867, The Royal Philatelic Society, London 1980

[P5]   Gudlin T.: Classic postmarks of Hungary, Main postmarks of permanent post offices, self–publishing, 2004

[P6]   Votoček E.: Monografie československých známek, Díl XIII. a XIV., Československá poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918, Praha 1975 a 1978, vydal POFIS v Praze ve spolupráci s Federací Československých filatelistů a Nakladatelstvím dopravy a spojů

[P7]   Obert J., Tekeľ J., Varga A., Bartalský Š.: Monografia československých známok – 15. diel, Poštové pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918, Zväz slovenských filatelistov, Bratislava 1994

Elektronické zdroje informácií (pred poradovým číslom literatúry je písmeno E) sú už dnes neoddeliteľnou súčasťou dnešného sveta a poskytujú nám neoceniteľné služby.

[E1]   Zdroj: internetové aukcie a ďalšie stránky ako napr. Google, Wikipedia

[E2]   maps.google.com, s vynechaním diaľnic

1.Kam sa podel podtyp IIa?

Príručka a špecializovaný katalóg Ferchenbauera z roku 2008 predstavuje monumentálne dielo (4 zväzky, 2 820 strán), v ktorom sa podarilo autorovi spojiť s ďalšími uznávanými špecialistami pre konkrétne kapitoly tohto už 7-meho vydania. Týmto sa v príručke vždy poďakoval, napr. na strane 458 je uvedená z nášho pohľadu dôležitá informácia (vo voľnom preklade):

Srdečne ďakujem pánovi Matthiasovi FUKACOVI za spoluprácu pri prepracovaní kapitoly “Novinové známky 1851”! (str.458)

Nemilé prekvapenie pre zberateľov modrých Merkurov (ďalej aj MM) prinieslo toto posledné vydanie populárnej a všeobecne uznávanej príručky Ferchenbauera, keď bol na základe výsledkov preverovania Mathiasom Fukacom vyradený podtyp IIa (zavedený Müllerom) ako nepreukázaný. K tomuto vyradeniu prišlo po viac ako 80-tich rokoch, a tak mnohým zberateľom zostal vo zbierkach exemplár(niekedy získaný so šťastím, inokedy za drahé peniaze) a nevedia čo s ním.

Pán Fukac vychádzal z nepublikovaných historických faktov (informácie poskytnuté na osobnom stretnutí vo firme MERKURPHILA v roku 2017):

 1. Müller ešte pred smrťou údajne oľutoval chybné určenie typu IIa.
 2. Müller overil pred tým asi 30 ks známok typu IIa.
 3. Keď začal pochybovať o existencii typu IIa, tak opätovne preveril asi 20 známok, ktoré pred tým určil ako IIa a všetkým následne zmenil kategorizáciu známky na typ IIc.

Preto považuje pán Fukac otázku existencie typu IIa  ako uzavretú. Ďalšie rozšírenie typológie by podľa neho mohlo byť o podtypy typu IIc, prípadne zaviesť typ IId. Tam by zaradil aj môj atypický podtyp základného typu II (obr.1.2). Podtyp IIa je popisovaný v aj Hiršovej monografii [Z6],ale už nie je hodnotený.

Veľká škoda je, že Müller pri zavedení novej typológie Merkurov neuviedol a ani nezobrazil viac identifikačných znakov podtypu IIa. Sústredil sa na dominantný znak, a to na prevedenie dvojbodky nad písmenom A s STÄMPEL (obr.1.1) – pravá bodka je väčšia ako ľavá, dvojbodka je takmer symetrická nad hrotom písmena A. Farbou presýtená tlač známky z obr.1.1 dáva tušiť iný tvar písmena S.

Obr.1.1 Ukážka z Müllera [Z1]- odlišný tvar písmena S

Pozrime sa teraz podrobnejšie na známku z obr.1.2. Už na prvý pohľad nás prekvapí relatívne jemná kresba obrazu známky. V každom prípade sa jedná o II. typ Merkura.

Tradičné rozlišovacie znaky II typu (vyznačené čierne):

 1. zosilnené písmeno Z v ZEITUNGS oproti typu I
 2. opravené poškodenie písmena T v ZEITUNGS (prerušenie písmena vpravo hore u typu I)
 3. odstránená farebná škvrna na chrbte nosa oproti typu Ib
 4. čiastočne odstránená farebná škvrna na brade oproti typu Ib, škvrna má iný tvar ako u typu IIc, spodný obrys brady je rozpadnutý a vytvára 2 malé ale výrazné laloky
 5. typická dvojbodka nad A v STÄMPEL – pravá bodka je väčšia, nevýrazná priečka v A

Obr.1.2 MM so znakmi podtypu IIa (IId ?)

Doplňujúce rozlišovacie znaky (vyznačené žlto, sú iba možné aj keď ich charakter naznačuje ich prítomnosť v upravenej matrice ):

 1. rozsiahle poškodenie pravej hornej rozety (podobné, aj keď rozsahom menšie, je u typu IIIb v ľavej hornej rozete)
 2. odstránená farebná škvrna nad K v K.K. oproti typu
 3. farebná škvrna nad O v POST (podobná bola u typu I nad K v K.K.) – uvedená aj Hiršom v [Z6]
 4. charakteristický tvar spona a zvrásnenia tuniky naľavo od spony úplne odlišný od typov IIb a IIc
 5. písmeno S v STÄMPEL má odlišný tvar ako pri type IIc a má tvar veľmi podobný ako je na obr.1
 6. písmeno L v STÄMPEL má odlišný tvar ako pri type IIc

Obr.1.3 MM s vyznačenými znakmi podtypu IIc

Napriek niekoľkoročnej snahe sa mi nepodarilo nájsť ďalší exemplár známky s podobnými znakmi ako má známka z obr.1.2. Ďalšie drobné chyby tlače ako sú biela škvrna medzi krkom Merkura a písmenom T v POST, prípadne biely bod hore vľavo nad pravou dolnou rozetou (vyznačené bielou farbou) sú zatiaľ kategorizované ako náhodné tlačové chyby dovtedy, pokiaľ sa nepreukáže ich opakovanie na viacerých známkach, najlepšie v odlišných odtieňoch modrej farby. Potom by sme už hovorili o doskových chybách. 

Do inej kategórie patrí farebná škvrna pod nosom Merkura na obr.1.2, ktorá sa na obr.1.3 už nenachádza. V odbornej literatúre sa spomína aj „vyčistenie“ v okolí tváre Merkura pri tvorbe matrice na výrobu štočkov II. typu.

Spojme teda svoje sily a prosím všetkých zberateľov starého Rakúska, aby mi zaslali na mailovú adresu kveton@etirs.sk skeny svojich exemplárov, o ktorých si v dobrej vôli myslia, že sú podtypu IIa. Pokiaľ niektorí vlastnia dokonca atesty k tomuto vzácnemu podtypu, prosím aj o zaslanie ich skenov. O výsledkoch tejto výzvy vás budem pravidelne informovať na  www.rakouskeznamky.cz, ako aj o záveroch vyplývajúcich z vami zaslaných materiálov.

V ďalšom príspevku sa budeme venovať poštovému použitiu modrých Merkurov.

Bratislava 12.4.2019

K problematike existencie, resp. neexistencie podtypu IIa u Modrého Merkura podľa Müllera 1927 som požiadal o odborný názor znalca pre Rakúsko Mgr. Davida Kopřivu (súdny znalec, znalec SČF pre obor Rakúsko, znalec VPEX, člen PPCP a AIJP) a z jeho odpovedi s jeho súhlasom uvádzam:

Jsem pro současnou znaleckou “judikaturu”: druhé typy jsou v podtypech IIb a IIc.

To je ostatně i názor dnes jednoznačně největšího rakouského experta na Merkury 1851-1856, jímž je pan B.Sc. Matthias Fukac, kterého dlouhá léta znám a mnohokrát jsme o Merkurech diskutovali.

Při veškerém mém respektu ke specializaci bych ale rád poznamenal: 

Sleduji trendy ve sběratelství Rakouska cca 25 let. Mám úzký a osobní kontakt se znaleckou a zejména sběratelskou a obchodní obcí v Rakousku. Upozorňuji, že se ukazuje, v jakémsi obecném konsensu, že přílišná specializace a nadměrné bazírování na detailech je zajímavé jen pro pár znalců, není často srozumitelná a odrazuje potenciální zájemce o filatelii, protože je jim servírována jako ta nejvyšší meta.

Složitost a hluboké bádání, které se nám může jistě líbit, v naší uspěchané době inspiruje stále méně lidí, a nakonec filatelii zcela marginalizuje, de facto zabíjí. To platí pro Rakousko, ČSR I, ale třeba i pro USA.“

Proto navrhuji vedle studia typů u Merkurů hovořit zejména o kontextech jejich vzniku, jejich postavení v dějinách filatelie, o významných raritách na tomto poli a o jejich slavných majitelích, tržním vývoji cen apod. Zkrátka celé toto téma a také filatelii obecně komunikovat srozumitelně, populárně, v pojmech atraktivních ve 21. století.“

Doplněné 20.6.2019

Radomil Květon, kveton@etirs.sk

 

Poznámka Xaverian: jednotlivé diely budú mať na seba link, ako aj na prvý príspevok k MM od p. doc. Květona. Články budú ďalej aktualizované a pokiaľ sa dá, bude k nim umožnená diskúzia.

Súbory článkov k MM predstavujú TOP informácií, a som rád, že ich môžem ponúknuť exkluzívne na tomto webe.

rakouskeznamky.cz/modry-merkur-typologie/

4 komentáře

 1. První pokus o komentář. Jak se vám článek líbí ??

  Odpovědět
 2. Já jsem na to čekal hodně dlouho

  Odpovědět
 3. Krásny článok, pokračujte
  Pozdrav zo Slovenska

  Odpovědět
 4. Už se připravuje 3.díl. Zanedlouho bude zveřejněn.

  Odpovědět

Trackbacky/pingbacky

 1. Rakouské známky < Modré Merkury včera, dnes a zajtra 7 - […] Pokračovanie článku Modré Merkury včera, dnes a zajtra , Modré Merkury včera, dnes a zajtra 2  Modré Merkury včera,…

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Share This